Startsida Umeå kommun
Rondell

Trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkerhet är en prioriterad fråga i Umeå kommun. ”Trafiksäkerhetsprogram – Vägen mot ett trafiksäkrare Umeå” är nästa steg i kommunens långsiktiga arbete med att förbättra trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, det vill säga gående och cyklister.

Hastighetssäkring i form av cirkulationsplatser, farthinder och hastighetsanpassning till gaturummet har förmodligen haft en bidragande orsak till att kommunen nått tidigare trafiksäkerhetsmål vilket minskat olyckorna framför allt för bilister.

Umeå kommun har nu satt ett utmanande mål fram till år 2020. Från 2007 till 2020 ska antalet allvarligt skadade och dödade minska med 39 procent samtidigt som befolkningen ökar. För att kunna följa upp målen på ett bra sätt, har ett antal konkreta och mätbara indikatorer för uppföljning tagits fram.

Ökat ansvarstagande i trafiken på alla plan

För att nå målen är det viktigt med dialog och samarbete genom hela planeringsprocessen för att uppfylla trafiksäkerhetsprogrammets syfte. Umeå kommun och trafikanterna bär ett gemensamt ansvar för ökad trafiksäkerhet.

Vi behöver arbeta för ett ökat ansvarstagande i trafiken på alla plan, där hänsyn och samspel mellan trafikanter är en viktig del när vi blir fler som ska samsas på Umeås gator. Detta program kommer att underlätta arbetet där vägen mot ett trafiksäkert Umeå är målet.

Trafiksäkerhet prioriterad fråga

Trafiksäkerhet har sedan länge varit en högt prioriterad fråga för Umeå kommun. För att kunna arbeta mer systematiskt har därför trafiksäkerhetsprogram tagits fram vid några tillfällen. Trafiksäkerhetsprogrammet sätter riktlinjerna för det fortsatta arbetet med trafiksäkerheten i Umeå.

Kontakt

Marie Frostvinge
trafikplaneringschef 
Umeå kommun
090-16 13 85
marie.frostvinge@umea.se

Inger Engström
trafikplanerare
Umeå kommun
090-16 13 97
inger.engstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus