Startsida Umeå kommun
Meny

Söka skola

Ansökningsperiod

Ansökningar till förskoleklass och årskurs 7 kan göras via e-tjänst under januarimånad inför höstterminens skolstart, exakta datum fastställs inför varje läsår. Övriga tider kan ansökan endast göras via pappersblankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten, Umeå Kommun, se information nedan.

Ansökan om byte av skola

I de fall eleven önskar byta skola i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 7 ska en skriftlig ansökan skickas till Pedagogiska Placeringsenheten. Vid ansökan om byte av skola för övriga årskurser ska ansökan skickas direkt till den önskade skolan, rektor på denna skola beslutar om skolplacering utifrån de eventuella lediga platser som finns på  skolan.

Ansökan till kommunal skola

Synnerliga skäl

Förtur till skolplacering på skola kan beslutas i enstaka fall om det finns synnerliga skäl för detta. Vårdnadshavare ska då lämna in en ansökan som kompletteras med beskrivning av skälen samt intyg som stödjer dessa skäl. Handlingarna ska vara Pedagogiska placeringsenheten tillhanda senast den 26 januari för att hinna hanteras i inför skolplaceringen till höstterminen.
I övriga fall kan ansökan göras löpande och skolplacering görs då endast utifrån de eventuella lediga platser som finns på skolan.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet.

Läs mer om modersmålsundervisning

Skolskjuts

Eleven har rätt till skolskjuts i enlighet med regler för skolskjuts om det är mer än 3 km för elever upp till årskurs 3 samt 4 km för barn från årskurs 4–9 mellan bostaden och skolan. Om barnet har växelvist boende och vid vistelse hos den ena vårdnadshavaren har detta avstånd ska ansökan med schema skickas in senast 10 dagar innan ändringen ska gälla.

Om det inte finns plats på den sökta skolan

Om det är fler sökande än det finns antal platser på skolan eller om vårdnadshavare inte gör en ansökan så placeras barnet på en skola enligt gällande urvalskriterier som i första hand är inom närhetsområdet utifrån relativt avstånd alternativt på en reserverad skola dit skolskjuts anordnas.

När skolplaceringen är fastställd finns möjlighet att göra en ansökan om att byta skola. Ansökan om att byta skola görs via blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten.

I de fall en ledig plats uppstår på önskad skola erbjuds platsen även då till den elev som har rätt till platsen enligt de fastställda urvalskriterierna.

Registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in. Personuppgiftsansvarig är För- och Grundskolenämnden i Umeå och registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med denna insamling och dataregistering är att behandla placering till skola och barnomsorg, avgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg.
Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Kontakt

Pedagogiska
Placeringsenheten (PPE)

Mejladress vid skolfrågor:

ppe@umea.se

Telefontid vid skolfrågor:

Måndag–fredag, klockan 10–12
Telefon: 090-16 66 50

Telefontid placeringsassistent:

Måndag–fredag, klockan 10–12

Se kontaktuppgifter ovan till PPE.

Besökstid:

Måndag–fredag, klockan 10–12

Besöksadress:

Renmarkstorget 15

Hitta hit

Postadress:

Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-09-27

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola