Startsida Umeå kommun
Visa meny

Söka skola

Nu är ansökningsperioden avslutad inför höstterminen 2019/20 för elever i förskoleklass och årskurs 7

Nu är skolplaceringarna färdigställda för de elever som är folkbokförda i Umeå kommun.

Ansökan om byte av skola

Ansökan kan nu endast skickas in för byte av skola om önskemål finns. Vid ansökan om byte av skola som gäller förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 7 ska en skriftlig ansökan skickas till Pedagogiska placeringsenheten. Vid ansökan om byte av skola som gäller övriga årskurser ska ansökan skickas direkt till den önskade skolan, rektor på denna skola beslutar om skolplacering utifrån de ev. lediga platser som finns. Ansökan till kommunal skola

Uppskjuten skolplikt

Alla barn som är 616 år har skolplikt men om det finns skäl för att barnet ska vänta med att börja förskoleklass till det år som barnet fyller 7 år ska du som vårdnadshavare lämna in en ansökan om uppskjuten skolplikt. Ansökan görs  via blankett som skickas till Umeå Kommun, Utbildningskontoret, 901 84 Umeå eller via mail: skolkontoret@umea.se.

Synnerliga skäl

Förtur till skolplacering på skola kan beslutas i enstaka fall om det finns synnerliga skäl för detta. Vårdnadshavare ska då lämna in en ansökan som kompletteras med beskrivning av skälen samt intyg som stödjer dessa skäl. Handlingarna ska vara Pedagogiska placeringsenheten tillhanda senast den 26 januari för att hinna hanteras i skolplaceringsarbetet inför höstterminen.
I övriga fall kan ansökan göras löpande.

Modersmålsundervisning

Ett barn har rätt till modersmålsundervisning om minst en av föräldrarna har ett annat modersmål än svenska, och använder detta språk i sitt dagliga umgänge med barnet. Läs mer om modersmålsundervisning.

Skolskjuts

Eleven har rätt till skolskjuts i enlighet med regler för skolskjuts om det är mer än 3 km för elever upp till årskurs 3 samt 4 km för barn från årskurs 4–9 mellan bostaden och skolan. Om barnet har växelvist boende och vid vistele  hos den ena vårdnadshavaren har detta avstånd ska schema skickas in.

Om det inte finns plats på den sökta skolan

Om det är fler sökande än det finns antal platser på skolan eller om vårdnadshavare inte gör en ansökan så placeras barnet på en skola inom närhetsområdet eller på en reserverad skola dit skolskjuts anordnas. Skolplaceringen görs enligt de fastställda urvalskriterierna.

När skolplaceringen är fastställd, senast 17 april, finns möjlighet att göra en ansökan om att byta skola. Ansökan om att byta skola görs via blankett som skickas till Pedagogiska Placeringsenheten.

I de fall en ledig plats uppstår på önskad skola erbjuds platsen även då till den elev som har rätt till platsen enligt de fastställda urvalskriterierna.

Registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in. Personuppgiftsansvarig är För- och Grundskolenämnden i Umeå och registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med denna insamling och dataregistering är att behandla placering till skola och barnomsorg, avgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg.
Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande regelverk.

Kontakt

Pedagogiska
Placeringsenheten (PPE)

Mailadress vid skolfrågor:
ppe@umea.se

Telefontid vid skolfrågor:
Tisdagar kl. 10-12
Tel: 090-16 66 50

Telefontid placeringsassistent:
Måndag - Fredag kl. 10-12
se kontaktuppgifter PPE

Besökstid vecka 28-32:
Måndag – Fredag kl. 8–12

Besöksadress:
Renmarkstorget 15     Hitta hit

Postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
901 84 Umeå

Sidan har granskats 2019-07-02

Sidans kortadress: www.umea.se/sokaskola