Startsida Umeå kommun

Enkätresultat visar att elever är trygga i skolan

Elevenkäter som genomförts under våren i förskoleklass och grundskolans samtliga årskurser visar goda resultat och att 9 av 10 är trygga i skolan. Jämfört med rikssnittet är eleverna tryggare, mer nöjda med skolan som helhet, har bättre studiero och blir mer utmanade i skolarbetet.

– Jag känner mig oerhört stolt över att resultatet visar att eleverna är trygga i skolan, för det är grunden till allt lärande. Framgångsfaktorn är välutbildade och duktiga pedagoger och rektorer som ser till att undervisningen anpassas efter elevernas behov, väcker nyfikenhet och får eleverna att växa och tro på sin egen förmåga, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

I låg- och mellanstadiet är det höga resultat när det gäller undervisning, anpassningar utifrån elevernas behov, trygghet, studiero och utmaningar.

I högstadiet är det höga resultat framför allt när det gäller trygghet, respekt för varandras olikheter, studiero, utmaningar och möjlighet att använda dator som arbetsredskap.

Förbättringsområden

Den största utmaningen på samtliga stadier är att skapa en skola där eleverna i större omfattning upplever att undervisningen är intressant och stimulerar till fortsatt lärande.

När det gäller elever i högre årskurser är framför allt flickornas upplevda stressnivå ett förbättringsområde samt att få fler elever att vilja äta skollunch varje dag.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Fredrik Strandgren
skolstrateg
Utbildningskontoret
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se

Bakgrund

Umeå kommun genomför årligen elevenkät i förskoleklass till och med årskurs 9. Samtliga kommunala skolor har deltagit och de flesta fristående skolorna. Svarsfrekvensen var 94 procent i F–6 och 87 procent i 7–9.

Enkäten berör kvaliteten i utbildningen och består av 16 kvalitetsområden och utgår från de förväntningar som finns på skolans innehåll och arbete.

Skolorna har nu fått ett gediget underlag för fördjupade diskussioner med eleverna kring sådant som är viktigt i skolans verksamhet.