Startsida Umeå kommun

Föräldrar är mycket nöjda med förskola och familjedaghem

98 procent av föräldrar med barn i kommunal förskola eller familjedaghem i Umeå upplever att deras barn är trygga och trivs i verksamheten. Det visar föräldraenkäten som genomförts våren 2019 för att mäta verksamhetens kvalitet.

– Det är glädjande att de positiva resultaten för förskola och familjedaghem håller i sig. Det visar att vi har en verksamhet med hög kvalitet, säger Moa Brydsten (S), ordförande i för- och grundskolenämnden.

Höga resultat

Årets enkät visar fortsatt mycket höga resultat inom såväl förskola som familjedaghem. Inom familjedaghem är vårdnadshavarna överlag mer nöjda med kvaliteten för sitt barn.

I enkäten får frågorna kring verksamhetens arbete med normer och värden, barnets utveckling och lärande och vårdnadshavares delaktighet i verksamheten högst resultat.

Resultaten varierar

Resultaten varierar mellan enheter men på kommunnivå är vårdnadshavarna minst nöjda med barngruppernas storlek.

– Vår analys är att barngruppernas storlek kan ha mindre betydelse om vårdnadshavarna är nöjda med verksamheten i övrigt. Resultatet bland minst nöjda med gruppernas storlek går inte att koppla ihop med hur många barn det är på deras eget barns avdelning. Vårdnadshavarna kan vara både nöjda och inte nöjda med barngruppens storlek oavsett om det är fler eller färre barn, säger Lena Sundh, biträdande utbildningsdirektör med ansvar för förskola.

Kontakt

Moa Brydsten (S)
ordförande
för- och grundskolenämnden
076-774 73 37
moa.brydsten@umea.se

Lena Riedl (M)
vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-206 93 00
lena.riedl@umea.se

Elisabet Zachrisson (V)
2:e vice ordförande
för- och grundskolenämnden
070-576 17 61
elisabet.zachrisson@umea.se

Pian Rosell
förskolestrateg
Utbildningskontoret
070-315 57 65
pian.rosell@umea.se

Bakgrund

Umeå kommun genomför numera årligen en förskoleenkät riktad till vårdnadshavare med barn i såväl förskola som familjedaghem.

Syftet med enkäten är att få en bild av hur vårdnadshavarna upplever kvaliteten i verksamheten för sitt eget barn. Svarsfrekvensen ligger på 62 procent för förskolor och 53 procent för familjedaghem.

Förskolor och familjedaghem kommer att fortsätta analysen av sitt eget resultat för att kunna arbeta med förbättringar samt återkoppla till vårdnadshavare under året.