Startsida Umeå kommun

Pojkar klättrar i studieresultat

Umeås elever i grundskolan har mycket goda kunskaper och jämfört med andra större städer är Umeå topp tre när det gäller faktiska studie­resultat i årskurs 3, 6 och 9. Det visar Sveriges kommuner och landstings Öppna jämförelser för grundskolan 2018 där Umeå ingår i kommun­gruppen större städer. Jämfört med föregående år har pojkarna i årskurs 9 klart bättre resultat medan flickornas resultat i årskurs 9 har sjunkit.

Vårterminen 2018 blev 92 procent av eleverna i den kommunala grundskolan i Umeå behöriga till ett nationellt program. Ett resultat som innebär att Umeå placerar sig som nummer två bland jämförbara städer i Sverige, det är endast Lund som har bättre resultat.

– Vi är stolta över resultaten som visar att vi ger eleverna bra förutsättningar för fortsatta studier säger Ann-Christine Gradin, utbildningsdirektör. Våra duktiga och engagerade pedagoger och rektorer arbetar hårt för att allt fler elever skall uppleva skolframgång och resultaten visar att vi är på rätt väg.

Underlag för utveckling

Öppna jämförelser ger ett bra underlag för att ytterligare kunna utveckla och förbättra skolans verksamhet. Det finns alltid en risk med att dra allt för stora växlar av resultatet ett enskilt år. Men de mycket goda resultaten i årskurs 6, får både pojkar och flickor, och pojkarnas goda resultat i årskurs 9 är glädjande samtidigt som vi kan konstatera att flickornas resultat i årskurs 9 detta år inte var lika bra som tidigare.

Tidiga insatser

Umeå kommun har i många år arbetat med tidiga insatser, att arbeta systematiskt med uppföljning av elevernas lärande och ge rätt stöd i rätt tid. Det finns också ett organiserat stöd med specialpedagoger och elevnära resurser som handleder och backar upp pedagoger och ledare, också i den direkta undervisningen.

Förbättrade studieresultat för pojkar

Att pojkarnas resultat i årskurs 9 förbättrats kan förklaras av:

  • Engagerade, kunniga och tydliga pedagoger som anpassar och varierar arbetssätt, bygger relationer och erbjuder verktyg utifrån elevernas personliga förutsättningar.
  • Rektorer och pedagoger som tillsammans letar efter det som gör skillnad för elevernas studieresultat och lärande.
  • Hög andel behöriga pedagoger.

Fakta:

SKL sammanställer Öppna jämförelser för grundskolan. Årets rapport innehåller kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2017/18.

Kontakt

Fredrik Strandgren
skolstrateg, grundskola
Utbildning
090-16 17 68
070-550 83 53
fredrik.strandgren@umea.se