Startsida Umeå kommun

Elevhälsa, för- och grundskolan

Enligt skollagen ska alla elever i skolan ha tillgång till elevhälsa. Den ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsan ska också stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling.

Eleverna ska ha tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal som har kompetens att hjälpa eleverna med specialpedagogiska insatser.

Det generella arbetet kan innebära att elevhälsan

  • samverkar med skolans pedagogiska personal i arbetsmiljöfrågor samt i det övergripande hälsofrämjande och förebyggande arbetet
  • bistår skolledningen med information, råd och utredningar i frågor som har betydelse för elevernas lärande, utveckling och hälsa
  • arbetar för en säker och god arbets- och lärandemiljö för eleverna
  • uppmärksammar förhållanden i elevernas närmiljö som kan öka risken för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
  • tar del av aktuell vetenskaplig utveckling inom relevanta områden för att utveckla elevhälsans arbete
  • samarbetar kontinuerligt och strukturerat med pedagogisk och annan personal på skolan
  • samverkar med landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst, ungdomsmottagningar och tandvård.

Det individuellt riktade arbetet kan innebära att elevhälsan

  • är delaktiga i uppgiften att identifiera och åtgärda problem i elevens lärande, utveckling och hälsa
  • deltar i arbetet med att anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar
  • aktivt bistår elever som behöver särskilt stöd.

Elevhälosteam

Varje skola har ett lokalt elevhälsoteam kopplat till sin verksamhet, från elevhälsan ingår kurator, psykolog och skolsköterska.

För mer information se respektive skolas webbplats.

Inom elevhälsan finns ett stödteam med specialpedagog och psykolog som arbetar inom förskolan.

För mer information vänd dig till aktuell förskolechef.

I elevhälsan ingår även vissa övergripande funktioner som får sina uppdrag via rektor. Sjukhusskolan ligger organiserat under elevhälsan.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se

Mathias Lindberg
tf enhetschef 200810-201231
090-16 51 05
070-682 50 84
mattias.lindberg@umea.se

Marie Aspfors
enhetschef
090-16 51 06
070-611 70 88
marie.aspfors@umea.se

Erik Ådén
enhetschef
090-16 50 03
070-550 67 18
erik.aden@umea.se

Johanna Westerlund
medicinskt ledningsansvarig
090-16 12 86
070-308 99 95
johanna.westerlund@umea.se

Postadress:
Kaserngatan 2
903 47 Umeå

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus