Startsida Umeå kommun

Levla Förskola

Barngrupp förskola

Levla Lärmiljön Förskola är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av förskolepedagoger med syfte att främja tidiga insatser. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på barn. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets kontext. Det består även av en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Beskrivning av situation

Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera barnets perspektiv.

Önskat läge

Önskat läge: Tillsammans med barnet och vårdnadshavare tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.

Insatser

Insatser/Anpassningar: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med barn/elev kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassnings- och åtgärds bank - Förskola, inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.

avstämning

Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Beskriv vad bilden föreställer.
Kontakt

Christine Sjövik

specialpedagog

christine.sjovik@umea.se


Jessica Kristoffersson

speciallärare

jessica.kristoffersson@umea.se


Maria Vernér

skolpsykolog

maria.verner@umea.se

Mer information

Levla förskola är baserat på stödmaterialet Levla lärmiljön för skolan och har omarbetats av Elevhälsans stödteam till förskolan.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus