Startsida Umeå kommun

Levla - skola och fritidshem

Bild på grupp med elever

Levla Lärmiljön är ett vägledande stödmaterial som är tänkt att användas av skol- och fritidspersonal med syfte att främja tidiga insatser. Utgångsläget är avgränsade situationer som uppstår i verksamheten - fokus läggs på lärmiljö och inte på elev. Det är viktigt att konkreta insatser snabbt kommer igång. Målet är en ökad kvalité i det förebyggande arbetet.

Stödmaterialet består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets kontext. Det består även av en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna.

Beskrivning av problemsituation

Beskrivning av problemsituation: Med hjälp av frågorna i formuläret får vi en nyanserad bild av situationen och stöd i att avgränsa och specificera. Frågorna stödjer oss även i att ha ett fokus på lärmiljön och att involvera elevens perspektiv.

Önskat läge

Önskat läge: Tillsammans med elev/elever tittar vi framåt mot ett gemensamt önskat läge med rimliga förväntningar och en tidsplan. Ett tydligt och realistiskt önskat läge ger ett bra avstamp mot konkreta insatser.

Insatser

Insatser/Anpassningar: Ur arbetet med materialet och ur dialogen med elev/elever kommer ofta idéer om möjliga insatser. Om det krävs mer stöd kan Levlas anpassnings- och åtgärds bank inspirera, underlätta och ge kunskap om olika insatser.

Avstämning

Avstämning: En bra avstämning ska göra mer än bara konstatera om det gått bra eller dåligt. Frågorna i formuläret ger pedagogen stöd för gemensam reflektion av gjorda insatser och en väg framåt för det vidare arbetet.

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus