Startsida Umeå kommun

Specialpedagoger i för- och grundskolan

  • ska tillföra specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram
  • ge handledning och konsultation till pedagogisk personal
  • följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärandemiljöer.

Mer information och kontaktuppgifter:

För mer information se respektive skolas webbplats.

Kontakt

Erika Holmberg
elevhälsochef
090-16 46 00
070-699 85 13
erika.holmberg@umea.se