Startsida Umeå kommun

Skolkuratorer i gymnasieskolan

  • ska tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
  • genomföra samtal, såsom stöd-, motivations- och krissamtal liksom utredande och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen
  • på rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola
  • ge handledning och konsultation till skolans övriga personal
  • bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
  • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
  • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
  • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Mer information och kontaktuppgifter:

Dragonskolan

Forslundagymnasiet

Maja Beskowgymnasiet

Midgårdsskolan

Kontakt

Carina Claesson Söderström
Enhetschef
070-686 37 07
carina.soderstrom@umea.se

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus