Startsida Umeå kommun

Frågor och svar årskurs 7

Här hittar du som vårdnadshavare svar på allmänna och specifika frågor om ansökan till årskurs 7.

Ansökan

Besked om placering

Support

Sekretess och säkerhet

Allmän information

Vad innebär skolplacering?

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola. Skolplacering sker efter vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt utifrån tillgängligt antal elevplatser. Om sökanden inte kunnat placeras vid något av sina tre önskemål placeras elev på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Vad är en närområdesskola?

De skolor som finns inom närområdet från elevens folkbokföringsadress.

Vad räknas som närområde?

Med ”närområde” menas för elever i Umeå kommun att:

  • Elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola.
  • Elev i år 4–9 har en närområdesskola inom 4 km mellan hem och skola.

Undantag: För elever i åk 7–9 med folkbokföringsadress i stadsdelen Röbäck är närområdesgränsen 2,5 km mellan hem och skola.

Med ”hem” avses barnets folkbokföringsadress.

När ska ansökan göras?

Ansökningstiden inför höstterminen 2019 är 7 januari–6 februari. Första veckan i januari får vårdnadshavare ett brev med information om ansökan.

Hur ansöker jag till årskurs 7?

Du som vårdnadshavare gör en ansökan via vår e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan via e-tjänsten signeras av båda vårdnadshavarna.

Observera! Ansökan / Bekräftelse till skola göras på fliken "Alla"

Plattformen använder funktionen e-legitimation, till exempel BankID, för att säkerställa identitet. Kontakta din bank eller Telia för att skaffa en e-legitimation.

Om du inte har BankID kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Behöver jag skicka in en ansökan om mitt barn går i åk 6 på en skola där det också finns åk 7-9?

En elev som går i åk 6 på en skola där det också finns åk 7–9 (en F–9-skola) har placeringsförtur på den skolan.

Om du vill att eleven ska gå kvar på elevens nuvarande skola också i åk 7 så behöver du inte göra en ansökan. Barnet har då en reserverad plats i en klass i åk 7 på samma skola.

Hur många alternativ ska jag ange?

Du ska rangordna tre skolor i din ansökan.

Kan jag ange önskemål om klass, grupp eller lärare?

Nej. Ansökan gäller endast önskemål om skola. När eleven är placerad i en skola är det rektor som beslutar om övriga placeringar.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Det är ytterst sällan som det endast finns en skola som är möjlig utifrån medicinska eller andra grava skäl. Om ansvarig läkare eller annan profession för barnets behandling gör bedömningen att en sådan situation finns kan vårdnadshavare ansöka om förtur till skolplacering utifrån synnerliga skäl.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska då tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Pedagogiska placeringsenheten Umeå kommun, 901 84 Umeå, senast en vecka före stoppdatum för ansökningsperioden.

Behövs godkännande av samtliga vårdnadshavare?

Ja, samtliga vårdnadshavare ska vara överens om önskemålen och ska underteckna ansökan, detta görs enklast via e-tjänsten med Bank-Id.

Om båda vårdnadshavare inte undertecknar ansökan bedöms det som att önskemål inte är lämnade. Utan giltig ansökan placeras eleven enligt de urvalskriterier som är fastställda vilket innebär någon närområdesskola eller om närområdesskola inte finns elevens reserverade skola.

Vad händer om jag inte ansöker i tid?

Ansökan som inkommer efter den 6 februari 2019 behandlas som ogiltig ansökan och skolplacering görs endast utifrån de fastställda urvalskriterierna, vilket innebär at dina önskemål inte kommer att kunna beaktas.

När får jag besked om placering?

Samtliga vårdnadshavare meddelas via e-post eller SMS senaste den 17 april om vilken skola barnet har fått placering vid. Inga förhandsbesked kan ges innan dess. Observera att de fristående skolorna kan ha andra datum för antagning.

Hur gör jag om vi avser att flytta inom kommunen efter skolvalsperiodens slut?

Skolplacering och urval sker utifrån den folkbokföringsadress barnet har under skolvalsperioden. Är du inte nöjd med din placering ansöker du om att byta skola utifrån din nya adress.

Hur gör jag om vi avser att flytta till Umeå kommun efter skolvalsperiodens slut?

Elever som vid tidpunkt för önskemål av skola är folkbokförda i annan kommun men som avser att flytta till Umeå kommun placeras efter det att ordinarie skolval är genomfört på ledig plats. Ansökan görs på blankett som skickas till Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå.

Vad händer om mitt barn inte får plats på önskad skola?

Om du söker till en kommunal skola försöker vi alltid att uppfylla ditt förstahandsönskemål. Ibland kan det dock hända att det inte finns plats i skolan du i första hand sökt till ditt barn. Då placeras elev på en närområdesskola, eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Om det är fler sökanden än det finns platser på skolan görs urval utifrån följande urvalskriterier i turordning:

1. Synnerliga skäl

  • Placering till skola som av Skolverket beviljats möjlighet till intag på skolan via färdighetstester.
  • Placering på skola utifrån mycket starka medicinska eller liknande skäl för barn att gå på en särskild skola. Förtur utifrån detta kriterium beviljas mycket restriktivt. I denna grupp ingår elever med skyddad identitet.

2. Relativ närhet

Relativ närhet beräknas som skollnaden mellan elevers referensskola och den valda skolan. Se förklaring.

Den relativa närheten innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit.

Hur har ni mätt avståndet mellan skolan och hemmet?

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolans skolfastighetens mittpunkt. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan. Kartunderlaget som utgör underlag för mätning av relativ närhet för det aktuella skolvalsåret fastställs vid daterad tidpunkt före skolvalsperioden inleds.

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

För att behålla sin placering i kommunal grundskola måste eleven ta platsen i anspråk inom 10 dagar efter det ett hösterminen startat. För att ta en plats i anspråk måste eleven befinna sig på skolan. Om placerad elev varit frånvarande utan giltiga skäl längre än 10 dagar kan platsen erbjudas till annan elev. Den första eleven placeras då på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Hur överklagar jag beslut om placering för mitt barn?

Det finns två paragrafer i skollagen som reglerar elevers placering vid en kommunal skola; 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskola). Där framgår att huvudprincipen ska vara att elever placeras utifrån vårdnadshavares val av skola.

I två fall finns möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavares val och detta regleras i första respektive andra stycket i ovan nämnda lagparagrafer:

  1. Beslut om placering utifrån första stycket tillämpas om urval måste göras, det vill säga i en situation där antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Det innebär att beslutet prövas utifrån om kommunens beslut strider mot lag eller annan författning. 

  2. Beslut om placering av en elev som grundas på paragrafernas andra stycke tillämpas när en elev söker till en skola men inte kan tas emot på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå.

Kan jag få hjälp med e-tjänsten?

Du kan få hjälp med e-tjänsten via Pedagogiska placeringsenheten. Information om kontaktvägar finns här.

Finns det möjlighet till språkhjälp?

Om du behöver tolkhjälp ta kontakt med Pedagogiska placeringsenheten.

Registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in. Personuppgiftsansvarig är För- och Grundskolenämnden i Umeå och registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med denna insamling och dataregistering är att behandla placering till skola och barnomsorg, avgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande regelverk. 

När startar läsåret?

Se aktuella läsårstider

Vem får skolskjuts?

Skolskjuts erbjuds till elever som av kommunen placeras på en skola som ligger utanför elevens närområde. Med närområde menas:

  • Elev i F-3 har max 3 km vägsträcka mellan folkbokföringsadress och skola.
  • Elev årskurs 4–9 har max 4 km vägsträcka folkbokföringsadress och skola.

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten för mer information.

Kan ansökan göras på pappersblankett?

Ja, ansökan görs på blanketten Ansökan till kommunal förskoleklass som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå

Hur ansöker jag till fristående skolor?

Ansökan till fristående skolor görs direkt till respektive skola. Fristående skolor placerar elever utifrån sina egna urvalskriterier.

Jag har gjort en ansökan och ångrar mig. Vad gör jag?

Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under skolvalsperioden i enlighet med gällande urvalsregler.

Vill du ändra ansökan efter att ansökningsdatumet passerat så fylls blanketten Ansökan till/byte av kommunal grundskola i och skickas till Umeå Kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Önskemål som ändras efter att ansökningsdatumet passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara.

Kan elever folkbokförda i andra kommuner gå i kommunal förskoleklass i Umeå kommun?

Elever från andra kommuner kan ansöka om en placering i kommunal skola belägen i Umeå kommun.

Elever från andra kommuner kan, om det finns särskilda skäl, ha rätt att få gå i Umeås kommunala grundskolor på samma villkor som elever som har Umeå som hemkommun. Det gäller framför allt elev som har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Umeå men är fortfarande folkbokförd i annan kommun.

Om familjehemmet/jourhemmet har fullmakt att ombesörja elevens skolgång, får föräldrarna i familjehemmet/jourhemmet ansöka om att eleven har särskilda skäl med hänvisning till familjehems-/jourhemsplaceringen.

Om familjehemmet/jourhemmet saknar rätten att ombesörja elevens skolgång, är det elevens vårdnadshavare som måste göra ansökan.

Ansökan görs via blankett som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Det är ytterst sällan som det endast finns en skola som ett barn kan gå på pga grava medicinska eller andra grava skäl. Om ansvarig läkare eller annan profession för barnets behandling gör bedömningen att en sådan situation finns kan vårdnadshavare ansöka om förtur till skola utifrån synnerliga skäl.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska då tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Umeå Kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå, senast en vecka före stoppdatum för ansökningsperioden.

Varför fick jag inte mitt förstahandsval?

Det var fler sökande till skolan än det fanns platser. Då görs ett urval enligt de urvalsprinciper som finns. Barnet har då placerats på den skola ni önskat i andra eller tredje hand, eller på en av närområdesskolorna, eller på den reserverade skolan om närområdesskola inte finns.

Varför har mitt barn fått en skola som jag inte önskat alls?

Det var fler sökande än det finns platser till alla skolor du sökt. Om ditt barn efter urval om relativ närhet inte får plats, blir barnet istället placerat på på en av närområdesskolorna, eller på den reserverade skolan om närområdesskola inte finns.

Hur har ni mätt avståndet mellan skolan och hemmet?

Det är Lantmäteri på kommunen som har mätt upp avstånden för varje bostadsadress utifrån Umeås kartor för gator samt gång- och cykelvägar.

Vad gör jag om jag vill byta tilla en annan skola än dit mitt barn blivit placerad?

Om vårdnadshavare efter skolplaceringen önskar byta skola kan vårdnadshavare göra en ansökan om byte av skola. Ansökan om byte av skola lämnas till den centrala placeringsenheten och ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Vid fastställda tidpunkter inför kommande läsårsstart handlägger placeringsenheten inkomna ansökningar. Om det har uppstått ledig plats på skola erbjuds vårdnadshavare som ansökt om byte av skola skolplacering utifrån gällande urvalsregler. Om vårdnadshavare tackar nej till plats avslutas ansökan.

Ordförklaringar

Närområde:

Det avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som definierar vilka skolor som är elevens närområdesskolor.

Närområdesskola:

De skolor som finns inom närområdet från elevens
folkbokföringsadress till skola.

Reserverad skola:

a) Den skola elev placeras på när det inte finns någon
närområdesskola. Reserverad skola är då den skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet.


b) Skola dit elev har placeringsförtur.

Placeringsförtur:

Elev har placeringsförtur, enligt skollagen, på den skola eleven går i där det finns påföljande årskurs

Referensskola:

Den skola som i relation till önskad skola används vid mätning av relativ närhet. Referensskolan behöver inte vara en skola som vårdnadshavare önskat. För elever med en eller flera närområdesskolor är referensskolan den närmaste skolan. I de fall att närmaste skolan prövas så är näst närmaste skolan referensskola vid beräkning av relativ närhet. För en elev utan
närområdesskola utgör den reserverade skolan referensskola vid beräkning av relativ närhet.

Skolskjutsområde:

Geografiskt område kopplat till en eller flera skolor till vilka det finns skolskjuts utifrån kraven i skolskjutsreglementet.

Utbildningsspår:


Utbildningsspår fastställs från förskoleklass till och med åk 6. Utbildningsspår kan medföra att utbildning ges på flera skolor. Inom utbildningsspåret görs inte skolval.

Hushåll/familj:

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma adress.

Hem:

Med hem avses barnets folkbokföringsadressig görs ett urval mellan dem som sökt till den aktuella skolan.