Startsida Umeå kommun

Principer för urval vid fler sökande till en skola än vad det finns platser

Om ni söker till en kommunal skola försöker vi alltid uppfylla ert förstahandsönskemål. Ibland kan det hända att det inte finns plats i skolan som ni i första hand sökt till för ert barn. Då placeras barnet i en annan skola.
Urvalet görs då enligt några förutbestämda principer, se nedan. Det är för- och grundskolenämnden som har beslutat vilka urvalsprinciper som gäller.

1. Synnerliga skäl

Ansökan om förtur på grund av synnerliga skäl ska skickas till Pedagogiska placeringsenheten. Ansökan ska innehålla följande:

  • Vårdnadshavare ska beskriva vilka skäl som finns för ansökan.
  • Medicinskt utlåtande av läkare, psykolog ska bifogas.
  • Pedagogisk beskrivning ska även lämnas av förskolechef på vad funktionsbristen får för konsekvens i lärmiljön samt beskriva de anpassningar som är gjorda och/eller behövs i lärmiljön.

2. Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola (950-800=150 meter). Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola (550-500=50 meter). I det här fallet blir det Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Vad innebär närområde?

Alla barn/elever har rätt att gå antingen i en skola som ligger inom närområdet eller få skolskjuts till skolan om man bor så att man är berättigad till skolskjuts. Barn som bor inom närområdet och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

Med närområde menas för elever i Umeå kommun att:

  • Elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hemmet och skolan.
  • Elev i årskurs 4–9 har en närområdesskola inom 4 km mellan hemmet och skolan.
Mer information

Önskemål om grundskola
(www.skolverket.se)

Relativ närhet
Relativ närhet - english subtitle

Sidan har granskats 2019-04-08

Sidans kortadress: www.umea.se/urval