Startsida Umeå kommun

Frågor och svar förskoleklass

Här hittar du som vårdnadshavare svar på allmänna och specifika frågor om ansökan till förskoleklass.

Ansökan

Besked om placering

Support

Sekretess och säkerhet

Allmän information

Vad innebär skolplacering?

Varje elev är garanterad en plats på en kommunal skola. Skolplacering sker efter vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt utifrån tillgängligt antal elevplatser. Om sökanden inte kunnat placeras vid något av sina tre önskemål placeras elev på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Vad är en närområdesskola?

De skolor som finns inom närområdet från elevens folkbokföringsadress till skola.

Vad räknas som närområde?

Med ”närområde” menas för elever i Umeå kommun att elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola.

Med ”hem” avses barnets folkbokföringsadress.

Vad händer om mitt barn inte har någon närområdesskola?

Vårdnadshavarna ansöker om skola som ni önskar att barnet ska gå i. Placering på skola sker så långt som det är möjligt efter vårdnadshavares önskemål. Om det är fler sökande än det finn platser på skolan sker urval utifrån gällande urvalsregler. Elev som inte har en närområdesskola har alltid en reserverad plats på en skola dit skolskjuts anordnas.

När ska ansökan göras?

Ansökningstiden inför höstterminen 2019 är 7 januari - 6 februari. Första veckan i januari får vårdnadshavare information om ansökan till skola genom ett brev som skickas med posten.

Hur många alternativ ska jag ange?

Du ska rangordna tre skolor i din ansökan.

Vad räknas som närområde?

Med närområde menas för elever i Umeå kommun att elev i förskoleklass samt i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hem och skola.

Hur ansöker jag till förskoleklass?

Du som vårdnadshavare gör en ansökan via vår e-tjänst. Om barnet har två vårdnadshavare ska ansökan via e-tjänsten signeras av båda vårdnadshavarna.

OBS! Ansökan / Bekräftelse till skola görs på fliken "Alla".

Plattformen använder funktionen e-legitimation, till exempel BankID, för att säkerställa identitet. Kontakta din bank eller Telia för att skaffa en e-legitimation.

Om du inte har BankID kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Kan jag ange önskemål om klass, grupp eller lärare?

Nej. Ansökan gäller endast önskemål om skola. När eleven är placerad i en skola är det rektor som beslutar om övriga placeringar.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Det är ytterst sällan som det endast finns en skola som är möjlig utifrån medicinska eller andra grava skäl. Om ansvarig läkare eller annan profession för barnets behandling gör bedömningen att en sådan situation finns kan vårdnadshavare ansöka om förtur till skolplacering utifrån synnerliga skäl.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska då tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Pedagogiska placeringsenheten Umeå kommun, 901 84 Umeå, senast en vecka före stoppdatum för ansökningsperioden.

Ska jag ansöka om fritidshemsplats samtidigt som jag ansöker om plats i förskoleklass?

Ja, du ska i ansökan även ange att barnet har behov utav fritidhem.

Behövs godkännande av samtliga vårdnadshavare?

Ja, samtliga vårdnadshavare ska vara överens om önskemålen och ska underteckna ansökan, detta görs enklast via e-tjänsten med Bank-Id.

Om båda vårdnadshavare inte undertecknar ansökan bedöms det som att önskemål inte är lämnade. Utan giltig ansökan placeras eleven enligt de urvalskriterier som är fastställda vilket bl.a. är i någon av de skolor som finns inom närområdet eller i en skola dit skolskjutstrafik finns.

Vad händer om jag inte ansöker i tid?

Om en ansökan inte görs eller inkommer efter den 6 februari 2019 behandlas den som ogiltig ansökan och skolplacering görs då endast utifrån de fastställda urvalskriterierna, vilket innebär att de angivna önskemålen inte kommer att kunna beaktas vid placeringen. Denna ansökan hanteras efter ordinarie ansökningsperiod som en ansökan om byte av skola.

När får jag besked om placering?

Samtliga vårdnadshavare meddelas via e-post eller SMS senast 17 april om vilken skola barnet har fått placering vid. Inga förhandsbesked kan ges innan dess. Observera att de fristående skolorna kan ha andra datum för antagning.

Vad händer om mitt barn inte får plats på önskad skola?

Om du söker till en kommunal skola försöker vi alltid att uppfylla ditt förstahandsönskemål. Ibland kan det dock hända att det inte finns plats i skolan som du i första hand sökt till för ditt barn. Då placeras barnet på placeras elev på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Om det är fler sökanden än det finns platser på skolan görs urval utifrån följande urvalskriterier i turordning:

1. Synnerliga skäl

Synnerliga skäl för förtur till plats på skolan.

2. Relativ närhet

Relativ närhet beräknas som skillnaden mellan elevens referensskola och den valda skolan. Se förklaring.

Den relativa närheten innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast folkbokföringsadressen eller att en elev som bor närmast den valda skolan automatiskt har förtur dit. 

Kan barnet tappa sin plats på skola om barnet inte kommer till skolstart?

För att behålla sin placering i en kommunal förskoleklass eller på en kommunal grundskola måste eleven ta platsen i anspråk inom 10 dagar efter det ett hösterminen startat. För att ta en plats i anspråk måste eleven befinna sig på skolan. Om placerad elev varit frånvarande utan giltiga skäl längre än 10 dagar kan platsen erbjudas till annan elev. Den första eleven placeras då på placeras elev på en närområdesskola eller på elevens reserverade skola om närområdesskola inte finns.

Hur överklagar jag beslut om placering för mitt barn?

Det finns två paragrafer i skollagen som reglerar elevers placering vid en kommunal skola; 9 kap. 15 § (förskoleklass) och 10 kap. 30 § (grundskola). Där framgår att huvudprincipen ska vara att elever placeras utifrån vårdnadshavares val av skola. I två fall finns möjlighet för kommunen att frångå vårdnadshavares val och detta regleras i första respektive andra stycket i ovan nämnda lagparagrafer:

  1. Beslut om placering utifrån första stycket tillämpas om urval måste göras, det vill säga i en situation där antalet sökande till en skola överstiger antalet platser. Ett sådant beslut kan endast överklagas med laglighetsprövning till förvaltningsrätten. Det innebär att beslutet prövas utifrån om kommunens beslut strider mot lag eller annan författning.

  2. Beslut om placering av en elev som grundas på paragrafernas andra stycke tillämpas när en elev söker till en skola men inte kan tas emot på grund av att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen skulle uppstå.

Kan jag få hjälp med e-tjänsten?

Du kan få hjälp med e-tjänsten via Pedagogiska placeringsenheten. Information om kontaktvägar finns här.

Finns det möjlighet till språkhjälp?

Om du behöver tolkhjälp ta kontakt med Pedagogiska placeringsenheten.

Registrering av personuppgifter

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska den registrerade få information när dennes personuppgifter behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när uppgifterna samlas in. Personuppgiftsansvarig är För- och Grundskolenämnden i Umeå och registrerar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare. Syftet med denna insamling och dataregistering är att behandla placering till skola och barnomsorg, avgifter, skolpliktsbevakning, klasslistor, betyg med mera. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress, telefonnummer, familj, civilstånd, språkval och betyg. Uppgifterna behandlas i enlighet med gällande regelverk. 

Är förskoleklass obligatoriskt?

Ja.

Vilka barn ska gå i förskoleklass?

Det är obligatoriskt för barn som fyller 6 år under kalenderåret att gå i förskoleklass. I de fall som vårdnadshavaren vill ansöka om att barnet ska börja förskoleklass ett år tidigare ska en ansökan göras.

Rektor kan därefter besluta att ta emot en 5-åring i förskoleklass i de fall det finns plats på skolan och barnet har förutsättningar för det.

Barn i förskoleklass har rätt att fortsätta sin skolgång på samma grundskola.

När startar läsåret?

Se aktuella läsårstider

Vem får skolskjuts?

Skolskjuts erbjuds till elever som av kommunen placeras på en skola som ligger längre bort än Umeå kommuns definition på en skola nära hemmet. Med en skola nära hemmet menas att:

  • Ingen elev i F-3 har längre gångväg mellan hem och skola än 3 kilometer.
  • Ingen elev i årskurs 4–6 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 kilometer.
  • Ingen elev i årskurs 7–9 har längre gångväg mellan hem och skola än 4 kilometer.

Det avstånd som avses är närmaste gång/cykelväg. I de fall placering inte kan erbjudas inom de ovan angivna avstånden, är eleven berättigad till kostnadsfri skolskjuts.

Barn som åker skolskjuts hänvisas i första hand till den skola inom skolområdet som ligger bäst till med avseende på närhet mellan skolan och på- och avstigning av skolskjutsar/bussar. Med "hem" avses barnets folkbokföringsadress.

Jag och mitt barn har skyddade adressuppgifter. Hur gör jag för att välja skola?

Kontakta Pedagogiska placeringsenheten för mer information.

Kan ansökan göras på pappersblankett?

Ja, ansökan görs på blanketten Ansökan till kommunal förskoleklass som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå

Hur gör jag om vi avser att flytta inom kommunen efter skolvalsperiodens slut?

Skolplacering och urval sker utifrån den folkbokföringsadress barnet har under skolvalsperioden. Är du inte nöjd med din placering ansöker du om att byta skola utifrån din nya adress.

Hur gör jag om vi avser att flytta till Umeå kommun efter skolvalsperiodens slut?

Elever som vid tidpunkt för önskemål av skola är folkbokförda i annan kommun men som avser att flytta till Umeå kommun placeras efter det att ordinarie skolval är genomfört på ledig plats. Ansökan görs på blankett som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå.

Hur ansöker jag till fristående skolor?

Ansökan till fristående skolor görs direkt till respektive skola. Fristående skolor placerar elever utifrån sina egna urvalskriterier.

Jag har gjort en ansökan och ångrar mig. Vad gör jag?

Placering på skola sker utifrån önskemål som lämnats under skolvalsperioden i enlighet med gällande urvalsregler.

Vill du ändra ansökan efter att ansökningsdatumet passerat så fylls blanketten Ansökan till/byte av kommunal förskoleklass i och skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Önskemål som ändras efter att ansökningsdatumet passerat kommer att behandlas först när övriga skolplaceringarna är klara.

Kan elever folkbokförda i andra kommuner gå i kommunal förskoleklass i Umeå kommun?

Elever från andra kommuner kan ansöka om en placering i kommunal skola belägen i Umeå kommun.

Elever från andra kommuner kan, om det finns särskilda skäl, ha rätt att få gå i Umeås kommunala grundskolor på samma villkor som elever som har Umeå som hemkommun. Det gäller framför allt elev som har en familjehemsplacering/jourhemsplacering i Umeå men är fortfarande folkbokförd i annan kommun.

Om familjehemmet/jourhemmet har fullmakt att ombesörja elevens skolgång, får föräldrarna i familjehemmet/jourhemmet ansöka om att eleven har särskilda skäl med hänvisning till familjehems-/jourhemsplaceringen.

Om familjehemmet/jourhemmet saknar rätten att ombesörja elevens skolgång, är det elevens vårdnadshavare som måste göra ansökan.

Ansökan görs via blankett som skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå.

Kan elever med Umeå som hemkommun ansöka till förskoleklass och grundskola i annan kommun?

Ja. Förutsättningen är dock att den mottagande kommunen accepterar den interkommunala ersättning som Umeå kommun har fastslagit. En annan kommun kan också ta emot en elev utifrån särskilda skäl. Se Skollagen 9 kap 13§.

Vårdnadshavarna får själva kontakta den skola/kommun som önskas och undersöka om skolan har möjlighet att ta emot eleven. Den mottagande kommunen informerar sedan om vilket administrativt förfarande som ska ske för att beslut om mottagande kan fattas.

Hur gör man om barnet av medicinska eller andra skäl måste gå på en specifik skola?

Det är ytterst sällan som det endast finns en skola som ett barn kan gå på pga grava medicinska eller andra grava skäl. Om ansvarig läkare eller annan profession för barnets behandling gör bedömningen att en sådan situation finns kan vårdnadshavare ansöka om förtur till skola utifrån synnerliga skäl.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska då tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Pedagogiska placeringsenheten Umeå kommun , 901 84 Umeå, senast en vecka före stoppdatum för ansökningsperioden.

Varför fick jag inte mitt förstahandsval?

Det var fler sökande till skolan än det fanns platser i förskoleklass. Då görs ett urval enligt de urvalsprinciper som finns. Barnet har då placerats på den skola ni önskat i andra eller tredje hand, eller på en av närområdesskolorna eller på den reserverade skolan om närområdesskola inte finns. 

Varför har mitt barn fått en skola som jag inte önskat alls?

Det var fler sökande än det finns platser till alla skolor du sökt. Om ditt barn efter urval om relativ närhet inte får plats, blir barnet istället placerat på en av närområdesskolorna eller på den reserverade skolan om närområdesskola inte finns. 

Hur har ni mätt avståndet mellan skolan och hemmet?

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mäts mellan folkbokföringsadressen och skolans skolfastighetens mittpunkt. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan. Kartunderlaget som utgör underlag för mätning av relativ närhet för det aktuella skolvalsåret fastställs vid daterad tidpunkt före skolvalsperioden inleds.

Vad gör jag om jag vill byta skola till en annan skola är dit mitt barn blivit placerad?

Om vårdnadshavare efter skolplaceringen önskar byta skola kan vårdnadshavare göra en ansökan om byte av skola. Ansökan om byte av skola lämnas till den centrala placeringsenheten och ska undertecknas av samtliga vårdnadshavare.

Vid fastställda tidpunkter inför kommande läsårsstart handlägger placeringsenheten inkomna ansökningar. Om det har uppstått ledig plats på skola erbjuds vårdnadshavare som ansökt om byte av skola skolplacering utifrån gällande urvalsregler. Om vårdnadshavare tackar nej till plats avslutas ansökan.

Ordförklaringar

Närområde:

Det avstånd mellan elevens folkbokföringsadress och skolan som definierar vilka skolor som är elevens närområdesskolor.

Närområdesskola:

De skolor som finns inom närområdet från elevens
folkbokföringsadress till skola.

Reserverad skola:

a) Den skola elev placeras på när det inte finns någon
närområdesskola. Reserverad skola är då den skola dit skolskjuts anordnas till och från hemmet.


b) Skola dit elev har placeringsförtur.

Placeringsförtur:

Elev har placeringsförtur, enligt skollagen, på den skola eleven går i där det finns påföljande årskurs

Referensskola:

Den skola som i relation till önskad skola används vid mätning av relativ närhet. Referensskolan behöver inte vara en skola som vårdnadshavare önskat. För elever med en eller flera närområdesskolor är referensskolan den närmaste skolan. I de fall att närmaste skolan prövas så är näst närmaste skolan referensskola vid beräkning av relativ närhet. För en elev utan
närområdesskola utgör den reserverade skolan referensskola vid beräkning av relativ närhet.

Skolskjutsområde:

Geografiskt område kopplat till en eller flera skolor till vilka det finns skolskjuts utifrån kraven i skolskjutsreglementet.

Hushåll/familj:

Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans under äktenskapsliknande former och är folkbokförda på samma adress.

Hem:

Med hem avses barnets folkbokföringsadressig görs ett urval mellan dem som sökt till den aktuella skolan.