Startsida Umeå kommun

Urvalskriterier

Skolplaceringen utgår från att alla elever så långt som det är möjligt ska få en skolplacering på en skola som ni vårdnadshavarna önskat eller på en närområdesskola inom rimligt avstånd till skola som Umeå kommun fastställt.

Elever som inte har en närområdesskola har en garanterad plats på reserverad skola dit skolskjuts anordnas. Se reserverade skolor.

Vad innebär närområde?

Alla barn/elever har rätt att gå antingen i en skola som ligger inom närområdet eller få skolskjuts till skolan om man bor så att man är berättigad till skolskjuts. Barn som bor inom närområdet och barn med skolskjuts prioriteras före barn som kommer från andra geografiska områden.

Närområde innebär för elever i Umeå kommun:

  • Elev i förskoleklass och i åk 1–3 har en närområdesskola inom 3 km mellan hemmet och skolan.
  • Elev i årskurs 4–9 har en närområdesskola inom 4 km mellan hemmet och skolan.

Undantag: För elever i åk 7–9 med folkbokföringsadress i stadsdelen Röbäck är närområdesgränsen 2,5 km mellan hem (folkbokföringsadressen) och skola.

Urval vid fler sökande än det finns platser på skolan

Urvalet görs enligt två kriterier som beslutats av För- och grundskolenämnden. Dessa är relativ närhet och förtur till placering på skola av synnerliga skäl, se nedan.

Relativ närhet

Relativ närhet innebär följande; om två barn har valt samma skola och bara ett av dem kan få en plats, så är det barnet som har längst väg till den alternativa skolan som har rätt till platsen.

Med skolväg avses kortaste väg, det vill säga den närmaste gång- eller cykelvägen till skolan. I det fall särskild gång- eller cykelväg saknas, gäller närmaste vanlig väg eller gata – med eller utan trottoar.

Exempel: Albin har 800 meter till den skola han önskat och 950 meter till sin näst närmaste skola (950 – 800 = 150 meter). Elin har 500 meter till skolan hon önskat och 550 meter till sin näst närmaste skola (550 – 500 = 50 meter). I det här fallet blir det Albin som får platsen på den önskade skolan eftersom han skulle få längre till den alternativa skolan.

Förtur till placering på skola vid synnerliga skäl

Om ett barn av synnerliga skäl endast kan få undervisning på en specifik skola kan barnet, efter ansökan från vårdnadshavare, få förtur till placering på sökt skola.

Beslut om förtur sker restriktivt och endast när det inte är möjligt att få undervisning på annan skola än den sökta skolan.

Ansökan utifrån synnerliga skäl ska tillsammans med intyg från läkare eller liknande skickas till Umeå kommun, Pedagogiska placeringsenheten, 901 84 Umeå. Sista ansökningsdatum är 2 december 2019.

Ansökan om förtur på grund av synnerliga skäl

Avståndsmätning mellan skola och hem

Avståndet, den kortaste farbara vägen, mellan barnets folkbokföringsadress och skolans adresspunkter mäts i ett digitalt system. För att mäta relativt avstånd använder Umeå kommun ett adressregister samt digitalt vägnät som grund. Kartunderlaget för vägarna hämtas från nationella vägdatabasen (NVDB) och kommunens egna kartor. Detta görs på samma sätt för alla elever vilket säkerställer att alla behandlas lika.

Vid beräkning av relativ närhet görs inte någon trafiksäkerhetsbedömning vid avståndsmätning mellan hemmet och skolan.

Antagningsprinciper på fristående skolor

Om du söker till en fristående skola gäller andra regler för antagning. Kontakta skolan för att få reda på vad som gäller för deras antagningssystem och om det är fler sökande än platser.

Kontakt Pedagogiska placeringsenheten

Telefon- och besökstid:
Måndag–fredag, klockan 10–12
ppe@umea.se
090-16 66 50

Besöks- och postadress:
Umeå kommun
Pedagogiska placeringsenheten
Renmarkstorget 15
901 84 Umeå

Hitta hit

Undersidor

Sidan har granskats 2019-10-16

Sidans kortadress: www.umea.se/urval