Startsida Umeå kommun

Fritidshem för barn 6−12 år

Foto:Victoria Henriksson/Scandinav

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Det erbjuds för barn i förskoleklass upp till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år under den skolfria skoldagen och under lov. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Avgiften för fritidshem debiteras enligt fastställd taxa.

Socialtjänsten ansvar för korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Från 12 års ålder till och med avslutade gymnasiestudier kan du som har omfattande funktionsnedsättning få korttidstillsyn före och efter skoldagen. Du kan också få korttidstillsyn under skolloven när dina föräldrar arbetar eller studerar. Mer information.

Ansök om fritidshemsplats

När barnet har fått plats på en skola kan du anmäla ert behov av fritidshem. 

I kommunens e-tjänst kan du:

  • Ansöka om fritidshemsplats
  • Svara på platserbjudande
  • Säga upp platsen
  • Lämna inkomstuppgift
  • Uppdatera kontaktuppgifter

Ansök med e-legitimation

Ansök utan e-legitimation

Anmäl behov av skolskjuts vid delvis vistelse i fritidshem 

Elev som vistas på fritidshem både före och efter skoltid har inte rätt till skolskjuts. I de fall eleven delvis vistas på fritidshem måste en anmälan göras där det framgår vilka dagar eleven behöver skolskjuts. Anmälan behöver göras senast 10 dagar innan önskat startdatum, eller 1 juni inför höstterminens start. Mer om skolskjuts.

Anmälan om skolskjuts

Fritidshem eller familjedaghem

I Umeå centralt erbjuds fritidshem eller familjedaghem för barn i förskoleklass till och med årskurs 6 som har behov av omsorg före och efter skoldagen.

Alla fritidshem, oberoende av om det är en kommunal eller fristående verksamhet, har öppet inom en ram från klockan 06.30 till 18.30. Verksamheten är främst lokaliserad vid närliggande grundskola. Familjedaghem är lokaliserad i hemmet.

Stängt vid planeringsdagar

Fritids har stängt tre heldagar per år för personalens kompetensutveckling. Under stängningsdagarna måste du själv ordna tillsyn för barnet. Din fritidsavgift minskar inte på grund av planeringsdagar. För att få veta vilka stängningsdagar som gäller måste du kontakta personalen vid fritidshemmet eftersom det kan variera mellan olika verksamheter.

Fritidshemsplats på deltid för barn till föräldralediga

Elever i förskoleklass till och med årskurs 3 erbjuds fritidshemsplats när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Eleven har rätt till cirka 2 timmar per dag i fritidshem eller familjedaghem i direkt anslutning till skoldagens slut och inklusive lunch, förutom lovdagar, studiedagar och sommaruppehåll. Avgift betalas under 12 månader enligt beslutad taxa. Schema för fritidstiden beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader och räknas från och med den dag uppsägningen kommit in. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Du kan med e-legitimation enkelt säga upp platsen i e-tjänsten. 

Logga in med e-legitimation

Om du inte har e-legitimation kan du fylla i och skriva ut ett webbformulär som skickas in till placeringsassistent i ditt område. Vill du ha formuläret hemskickat, kontakta Pedagogiska placeringsenheten.

Omsorg på obekväm tid

Erbjuds via Umeås nattöppna verksamhet Aftonstjärnan. Verksamheten riktar sig till barn 1-12 år. Läs mer om Aftonstjärnan

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus

Sidan har granskats 2020-10-13

Sidans kortadress: www.umea.se/fritidshem