Startsida Umeå kommun

Begrepp och förkortningar

Förskola
Skolform som riktar sig till barn i åldern 0-5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg.

Förskoleklass Förskoleklassen är en obligatorisk skolform för elever som är 6 år. Den ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Grundskola Obligatorisk utbildning för elever i åldern 7-15 år. Består av årskurs 1 till 9.

Grundsärskola I grundsärskola gå elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Inom grundsärskolan, där läser eleverna ämnen,nfinns också inriktningen träningsskolan där eleverna läser ämnesområden.

Fritidshem Kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Barn
Benämns de barn som går i förskola.

Elev
Benämns de barn och ungdomar som går i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Utbildning
Enligt skollagen ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån
bestämda mål”.

Undervisning
Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.

Uppföljning
Att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat.

Utvärdering
Sker vid särskilda tillfällen och utgår från den kontinuerliga uppföljningen och analysen. Innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.

Förkortningar

FGN= För- och grundskolenämnden

F-klass = Förskoleklass, obligatorisk skolform för 6-åringar

OSG = Facklig samverkan

UB = Utbildningsdirektör

Lgr 11 = Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

= Läsår

Åk = Årskurs

Befolkningsprognos = är en förutsägelse om den framtida befolkningen. I projektet används Umeå kommuns prognos.

Kvotprognos =En elevprognos som tar hänsyn till vårdnadshavares tidigare skolval.

Kontakt

Förnamn Efternamn
befattning
verksamhet
Umeå kommun
090-12 34 56
070-123 45 67
fornamn.efternamn@umea.se