Startsida Umeå kommun

Projektplan/processbeskrivning

Arbetet med ny skolstruktur bedrivs som ett projekt och är indelat i fem olika faser från direktiv, nulägesbeskrivning, olika idéförslag, fördjupad analys samt förslag till beslut.

FAS 1 omfattar projektets förarbete från idé till antagandet av en uppdragsbeskrivning med syfte och direktiv. En projektorganisation, projektplan, kommunikationsplan och tidplan är framtagna med utgångspunkt i uppdragsbeskrivningen.

FAS 2 redovisar grundfakta i en nulägesbeskrivning av lokalbehovet inom grundskolan, befolkningsprognosen som visar på elevökningar inom särskilda ålderskategorier.

I FAS 3 presenterar projektgruppen olika idéförslag som skolledning, skolpersonal, elevrådsstyrelser och vårdnadshavare kan lämna in synpunkter på och även föreslå egna alternativ och förslag via kommunens hemsida eller skriftligen.

I FAS 4 beslutar styrgruppen om vilka av de olika idéförslagen de anser att det ska göras en fördjupad beskrivning och analys av. Förslagen bearbetas och kommer att beskriva:

  • Elevperspektiv
  • Ekonomi
  • Samhällsplanering
  • SWOT-analyser

 

I FAS 5 kommer de bearbetade förslagen att publiceras på kommunens hemsida, presenteras vid öppna frågestunder med vårdnadshavare och informations- och dialogmöten med skolledning, skolpersonal och elevrådsstyrelser. Därefter tar styrgruppen ställning till vilket förslag de förordar. Detta förslag går ut på remiss. Remissinstanserna avger yttrande om förslaget.

Styrgruppen tar del av remissyttrandena och beslutar om vilket förslag de förordar.

Detta förslag presenteras för för- och grundskolenämnden som fattar beslut om förslaget.

Kontakt

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör
grundskola
090-16 35 74
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se