Startsida Umeå kommun

Timplan och ämnen

I den nationella timplanen anges det totala antalet timmar i varje ämne som en elev har rätt att få undervisning i. I Umeå kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan (beslut i för- och grundskolenämnden 2012).

Intyg från hemskolan om eleven flyttar

Ett avgångsintyg ska utfärdas om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg utfärdas. Intyget ska innehålla uppgifter om

  1. den årskurs som eleven har slutat
  2. tiden för avgången
  3. ämnen som eleven har undervisats i
  4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen
  5. antal timmar undervisningstid som eleven har erbjudits.

Rektor ska utfärda avgångsintyget.

Skolförordningen 6 kapitlet § 17

Mer information

Från och med höstterminen 2019 får eleverna mer garanterad undervisningstid i matematik och idrott och hälsa. Läs mer på Skolverkets hemsida

Kontakta rektor för mer information om ämnen och ramtimplan i Umeå kommun.

Ramtimplan för grundskolan

Ramtidplan för grundsärskolan