Startsida Umeå kommun

Timplan och ämnen

I den nationella timplanen anges det totala antalet timmar i varje ämne som en elev har rätt att få undervisning i. I Umeå kommun finns en gemensam timplan som reglerar hur dessa timmar ska fördelas på olika årskurser i grundskolan (beslut i för- och grundskolenämnden 2012).

Intyg från hemskolan om eleven flyttar

Ett avgångsintyg ska utfärdas om en elev avgår från utbildningen hos en huvudman utan att slutbetyg utfärdas. Intyget ska innehålla uppgifter om

  1. den årskurs som eleven har slutat
  2. tiden för avgången
  3. ämnen som eleven har undervisats i
  4. i förekommande fall senaste betyg i ämnen
  5. antal timmar undervisningstid som eleven har erbjudits.

Rektor ska utfärda avgångsintyget.

Skolförordningen 6 kapitlet § 17

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Kontaktvägar

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.