Startsida Umeå kommun

Gymnasial samverkan och interkommunal ersättning (IKE)

För att underlätta samarbetet mellan skolhuvudmän och kommuner i länet och övriga landet och för att säkerställa att lagkravet kring informationsplikt mellan skolhuvudmän och hemkommun kan uppfyllas finns Umeå kommuns kontaktuppgifter nedan.

Skollagen kap 15
Information till hemkommunen

15 § När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till hemkommunen.

Detsamma gäller om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. Denna skyldighet påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
Lag (2014:1002)

Kontaktpersoner i Umeå kommun

Elevens studieresultat, frånvaro och åtgärdsprogram, mottagare av information:
Helene Hopfgarten
nämndadministratör
Utbildningskontoret
090-16 12 79
helene.hopfgarten@umea.se

Information om avhopp, mottagare av information:
Ronnie Eliasson
arbetsmarknadskonsulent
Aktivitetsansvaret
070-330 18 42
ronnie.eliasson@umea.se

Elevs byte av studieväg och/eller skola, studieavbrott eller studieuppehåll och interkommunal ersättning, IKE, mottagare av information:
Nicole Damen
skoladministratör
090-16 12 20
nicole.damen@umea.se 

Kontakt

Har du synpunkter/frågor om rektorers rapportering av elever från andra kommuner kontakta:

Nicklas Wallmark,
gymnasiechef,
Umeå gymnasieskola
070-616 25 16
nicklas.wallmark@umea.se

Mer information

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.