Startsida Umeå kommun

Nationella minoritetsspråk

Sverige har fem nationella minoritetsspråk och dessa är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Elever som hör till någon av de fem nationella minoriteterna har utökad rätt till modersmålsundervisning. Det innebär att en elev kan läsa ett nationellt minoritetsspråk utan att ha grundläggande kunskaper i språket. Detta gäller elever i grundskolan och grundsärskolan.

På gymnasienivå krävs att eleven har goda kunskaper i det angivna språket.

Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev men en romsk elev som kommer från utlandet får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl. Det är skolans rektor som beslutar.

Språkstöd i förskolan och utökad undervisningstid

Från och med hösten 2018 får elever i förskoleklass - åk 9 utökad undervisningstid från 60 minuter i veckan till 120 minuter.

Undervisningen sker i grupp vid ett eller flera tillfällen i veckan. Elever i förskoleklass och årskurs 3 får undervisning på sin skola.

Elever i årskurs 4-6 erbjuds undervisning på sin skola om det finns minst sju elever som ska läsa språket i motsvarande årskurser. Elever som måste ta sig till en annan skolenhet för att läsa modersmålet erbjuds busskort av Umeå kommun.

Elever i årskurs 7-9 möts för undervisning på en centralt belägen skolenhet. Även här erbjuds busskort till elever som är i behov av det för att ta sig till skolenheten.

Elever som går i någon av Umeå kommuns ytterområdesskolor erbjuds fjärrundervisning motsvarande 120 minuter per vecka och grupp från årskurs 2.

Läs mer om fjärrundervisning.

Kontakt

Marie Karling
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Karin Ledin
utvecklingsledare
090-16 26 29
070-257 58 92
karin.ledin@umea.se

Ansökan

Modersmålsundervisning

Ansökan om modersmålsundervisning görs av vårdnadshavare. Ansökan ska ha kommit in senast den 30 april.

Ansökan om modersmålsundervisning

Modersmålsstöd

Modersmålsstöd upphör från och med hösten 2018. Vårdnadshavare kan därför inte ansöka om modersmålsstöd.