Startsida Umeå kommun

Matematiksatsningen

De viktigaste faktorerna för en lyckad skolgång är lärarnas kompetens och undervisningsmetoder. Grunden för att lyckas i skolan är läskunnighet, läsförståelse, god taluppfattning och förståelse för grundläggande begrepp i svenska och matematik.

Rätt stöd i rätt tid

Från hösten 2014 arbetar alla kommunala för- och grundskolor med en åtgärdstrappa som handlar om att ge rätt stöd vid rätt tid. Alla skolor kommer att genomföra en screening i förskoleklass, åk 1, 2 och 3. Med noggrann uppföljning ska elever fångas upp och få stöd och hjälp att ta sig förbi problem när de ska lära sig läsa och räkna.

Långsiktig satsning

Under de senaste fem åren har Umeås kommunala skolor genomfört stora utvecklingsinsatser i ämnet matematik. Matematikämnet och grundläggande matematisk förståelse utgör en viktig del i skolornas och kommunens kvalitetsarbete. Satsningen i PriMa (läs mer i vänsterspalt) och vårt fokus på matematik och tidiga insatser har under 2013 gett fortsatt bra resultat. Kunskapsresultaten i både åk 3, åk 6 och åk 9 i Umeå kommun fortsätter att ligga betydligt över genomsnittet för riket. Detta trots att differensen mellan ämnesprov och betyg fortsätter att minska.

I Umeå kommun finns ämnesbehöriga lärare i matematik i alla årskurser. Det finns ett forskningsbaserat nätverk för matematiklärare från alla skolområden med inriktning på särskilda undervisningsbehov. Många skolor erbjuder läxhjälp, ferieskola eller andra stödjande aktiviteter utanför skoltid.

Försök med att genomföra intensivperioder i matematik utanför skoltid pågår och visar i våra uppföljningar goda resultat. "UmeMatte" är ett koncept med intensivundervisning i åk 6–9 utanför timplanetid som erbjuds till skolor som har elever som haft långvariga svårigheter i ämnet matematik.   

Resultat i matematik

  • I årskurs 3 är resultaten på ämnesproven ca 8 procentenheter högre än riket.
  • Andelen elever i åk 6 som inte når kravnivån i matematik har 2013 minskat från 14,4 procent till 3,7 procent.
  • I åk 9 minskar andelen elever som inte når kravnivån i matematik från 11,2 procent till 6,6 procent. Relationen till riket vad gäller resultat i      ämnesprovet har ökat med 0,2 medelbetygspoäng.
  • Mätningar i elevenkäten visar på en del förbättringar i elevers upplevelser av undervisningen, speciellt i åk 7–9. Det har även skett förbättringar i de kunskaper som elever visar i nationella ämnesprov. 5–10 procentenheter av eleverna i åk 1–9 bedömer i den senaste elevenkäten en ökning av variationen i undervisningen, undervisningen upplevs mindre läroboksbunden.
  • Högstadieelever upplever att de arbetar mer koncentrerat, de får mer hjälp i skolan och färre hemuppgifter.

Sidan har granskats 2019-01-21

Sidans kortadress: www.umea.se/matematiksatsning

Kontakt

Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00

Genvägar

Umeå är en kulturstad i Europa. Här finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare. Med gemensamma krafter skapar vi välfärd och samhällsnytta för kommunens invånare.