Startsida Umeå kommun

Lärande för hållbar utveckling

Kunskap och engagemang

Uppdraget att utbilda för en hållbar utveckling har formulerats i internationella överenskommelser och nationella styrdokument.

En hållbar utveckling kan inte byggas utan kunskap och engagemang, för den utmanar vår nuvarande världsbild. Den kräver också ett helhetstänkande för att vi ska kunna se och förstå sambanden mellan de sociala, ekonomiska och ekologiska värdena.

Kärnan är att utveckla ett kunskapsbaserat förhållningssätt till viktiga etiska frågor rörande förhållandet mellan människor och människors förhållande till naturen. Därmed kan man också medverka till att en hållbar utveckling blir verklighet.

Ett lärande för hållbar utveckling karakteriseras av demokratiska arbetsmetoder och processinriktade förhållningssätt där de lärande är delaktiga och har ett reellt inflytande. Det innebär:

  • demokratiska arbetssätt
  • kritiska förhållningssätt
  • ämnesövergripande samarbeten
  • mångfald av pedagogiska metoder

Som en sol

Lärande för hållbar utveckling kan liknas vid en solkropp med solstrålar.

Solkroppen = processen; det demokratiska förhållningssättet, det ämnesövergripande arbetet, möjligheten att få kommunicera och handla och det kritiska tänkandet.

Solstrålarna = innehållet; de frågor som skall lyftas fram till diskussion och handling. Ju fler strålar solen till sist kommer att bestå av desto mer sammansatt blir kunskapen.

Mer information

Coronavirus

Råd från myndigheter/advice from authorities: www.umea.se/coronavirus