Startsida Umeå kommun

Ny skolstruktur grundskola

Klicka för större bild

Den stora ökningen av antalet elever de närmsta tio åren gör att flera grundskolor i Umeå kommun är för små. För- och grundskolenämnden har därför beslutat att ta fram en ny skolstruktur för grundskolan. Arbetet går under namnet "Skolstruktur 2.0".

Skolan står inför stora utmaningar då antalet elever i grundskolan växer med cirka 2000 elever under perioden 2018–2028. En ny skolstruktur ska ge plats för fler elever i grundskolan och ge förutsättningar för elever i låg- och mellanstadiet att gå i en skola nära hemmet. En ny skolstruktur bidrar också till en mer likvärdig skola där alla elever får ämnesundervisning med behöriga och legitimerade lärare. Genom att samla elevhälsan ökar vår förmåga att möta och stödja elever som behöver specialpedagogisk kompetens.

Syftet med den nya skolstrukturen är att

  • tillskapa fler elevplatser för elever i lägre och högre åldrar
  • tillskapa fler elevplatser för elever i lägre åldrar med god närhet till hemmet
  • skapa bättre arbetsmiljö för lärarpersonal som innebär ätt tjänster kan samordnas på ett bättre sätt
  • skapa bättre förutsättningar för kollegialt lärande
  • skapa fler ekonomiskt bärkraftiga skolenheter som ger ökad hållbarhet med mer stabil och mindre sårbar struktur och ökad organisatorisk förmåga
  • skapa bättre förutsättningar att samla och samordan elevhälsans verksamhet 
  • skapa en högre likvärdighet mellan skolorna.

Arbetet med skolstrukturen är uppdelat i olika faser. Under våren kommer synpunkter och underlag att samlas in, analyseras och bearbetas så att nämnden i ett första steg kan fatta beslut om ny struktur för årskurs 7–9 i slutet av 2018.

Delta i processen

När kommunen behöver göra större förändringar är det viktigt att skolledning, skolpersonal, elever och vårdnadshavare blir informerade och är delaktiga. Under arbetet med skolstrukturutredningen, har politikerna uttryckt att det är viktigt att de som direkt berörs av förändringen, får möjlighet att delta i processen från förslag till beslut. Det är positivt att politikerna får ta del av skolledning, skolpersonalens, elevers och vårdnadshavares kloka synpunkter, förslag och idéer, innan de går till beslut. Läs mer

Medarbetare kommer att få löpande information på APT. Skicka gärna in synpunkter och tankar till projektgruppen. Synpunkterna besvaras och publiceras under Frågor och svar, samt återkopplas till för- och grundskolenämnden.

Informationsmöten med vårdnadshavare kommer att hållas i oktober.

Kontakt

Christopher Granberg
biträdande utbildningsdirektör
grundskola
090-16 35 74
070-377 35 92
christopher.granberg@umea.se

Undersidor