Startsida Umeå kommun

Modersmålsundervisning

Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder modersmålsundervisning till elever som går i förskoleklass till gymnasiet i såväl kommunal som fristående skola. Undervisning bedrivs antingen som närundervisning eller fjärrundervisning.

Förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Modersmålsundervisning är ett eget ämne som följer den nationella kursplanen för ämnet modersmål. Det är ett frivilligt ämne. Umeå kommun erbjuder modersmålsundervisning från och med det år eleven börjar i förskoleklass. Ansökan görs av vårdnadshavare och rektor beviljar utifrån skollagens krav.

Enligt skollagen (kap 10, 7§) har en elev rätt till modersmålsundervisning på grundskolenivå om

  • minst en av elevens vårdnadshavare har ett annat modersmål än svenska
  • eleven använder det angivna språket dagligen i hemmet
  • eleven har grundläggande kunskaper i det angivna språket.

För att modersmålsundervisning ska kunna erbjudas krävs också att

  • minst fem elever önskar och har rätt till undervisning i språket
  • lämplig lärare finns att tillgå.

Adoptivbarn har rätt att läsa modersmål om än det inte är det dagliga umgängesspråket. Kravet på grundläggande kunskaper gäller.

För elever som tillhör någon av de fem nationella minoritetsspråken gäller inte kravet på grundläggande kunskaper. Det krävs inte heller fem elever för att undervisningen ska starta.

Modersmålsundervisning kan ges som elevens val, skolans val alternativt efter ordinarie undervisning.

Modersmålsundervisning bedrvis i grupp motsvarande 60 minuter per vecka. För elever som läser ett nationellt minoritetsspråk erbjuds 120 minuter per vecka.

Undervisningen erbjuds i grupp och från årskurs 4 kan det innebär att eleven får sin undervisning på annan skola än den skola som eleven tillhör. I dessa fall erbjuds eleven busskort till och från undervisningen.

Kontakt

Marie Karling
chef
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Veronica Sjödin
koordinator
090-16 27 17
veronica.sjodin@umea.se

Ansökan

Ansökan öppnar 15 februari. Sista datum för ansökan är 30 april.

Ansök om modersmålsundervisning

Prövningar

För frågor och anmälan, ladda ner dokumentet (PDF)

För frågor kontakta:

Rochelle Waghorn
enhetschef
070-265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Uppsägning av modersmål

Vid uppsägning av modersmålsundervisning ansvarar du som är vårdnadshavare för att fylla i detta underlag.