Startsida Umeå kommun

Studiehandledning för elevens språk- och kunskapsutveckling

En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan kan få studiehandledning i skolans olika ämnen och kurser. Studiehandledning är till för elever som behöver stöd på sitt starkaste språk. Studiehandledningen ska leda till att eleven inhämtar ämneskunskaper parallellt med att eleven lär sig svenska språket.

För att studiehandledningen ska leda till att eleven utvecklar sitt språk och sina kunskaper krävs det att

  • läraren först bedömer elevens språk- och ämneskunskaper
  • insatserna anpassas efter elevens förutsättningar och behov
  • skolan har kompetens om flerspråkighet
  • studiehandledaren och elevens lärare samverkar
  • undervisning ges växelvis på elevens modersmål och på svenska, för att eleven ska utveckla verktyg för sitt eget lärande. Skolverket

Studiehandledning kan ges inför en lektion, under eller efter. Hur studiehandledningen organiseras beror på elevens språkliga utveckling i svenska.

Studiehandledning kan ges i form av extra anpassning som en del av elevens ordinarie undervisning eller som särskilt stöd.

Studiehandledning på modersmålet kan också ges som en tillfällig insats i form av extra anpassning. Det gäller främst i två fall:

  • Eleven har goda kunskaper i ämnet på sitt modersmål, men har aldrig tidigare arbetat med ett särskilt moment i det aktuella ämnet.
  • Eleven går delvis i förberedelseklass eller motsvarande och behöver en introduktion till ämnesundervisning i de ämnen hon eller han läser i sin ordinarie undervisningsgrupp.

Att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever (Skolverket)

Kontakt

Marie Karling
Chef
Kompetenscentrum för flerspråkighet
090-16 29 33
073-073 61 50
marie.karling@umea.se

Rochelle Waghorn
Enhetschef
Gymnasiet
070 265 16 13
rochelle.waghorn@umea.se

Veronica Sjödin
Koordinator
090-16 27 17
veronica.sjodin@umea.se