Startsida Umeå kommun

Skolresor, skolskjuts

Elever i grundskola och grundsärskola

Elever i grundskola och grundsärskola har rätt till skolskjuts med buss eller skolbil till den av kommunen anvisade skolan. Detta med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Elever som väljer att gå i en annan skola, än den skola kommunen annars skulle ha placerat eleven, kan få skolskjuts under förutsättning att det inte tillkommer kostnader för kommunen.

Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasielever som har rätt till studiehjälp och minst sex kilometer mellan hem och skola har rätt till ersättning för resor. Vanligtvis tilldelas eleven ett busskort.

Elever, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet, som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Elever i gymnasiesärskola, med Umeå kommun som huvudman, har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Detta med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lär mer under Innehåll om reglerna för skolskjuts, busskort och inackorderingstillägg.

Sidan har granskats 2019-08-30

Sidans kortadress: www.umea.se/skolskjuts