Startsida Umeå kommun

Skolresor, skolskjuts

Elever i grundskola och grundsärskola

Om det är långt till skolan som ditt barn har anvisats till har ni rätt till kostnadsfri skolskjuts i anslutning till skoldagens början och slut. Skolskjuts kan ske med skolbuss, ordinarie linjetrafik eller skolbil. Ni behöver inte göra en ansökan, skolan delar ut personligt kort för skolskjuts eller ordnar plats i skolbil. För fritids och förskola kan du inte få skolskjuts.

Läs mer om avståndsreglerna.

När du behöver ansöka och schemalägga behov av skolskjuts

Ditt barn kan också ha rätt till skolskjuts av andra skäl:

  • elev som bara delvis vistas på fritidshem och behöver skolskjuts när fritids inte nyttjas före och/eller efter skoldagen,
  • växelvis boende,
  • val av annan skola.

Läs mer om ansökan om skolskjuts.

Viktiga tider för anmälan och nya ansökningar

Anmäl och schemalägg 10 dagar innan startdatum när fritids inte ska nyttjas.

Ansökan inför nytt läsår ska ske senast 1 juni för att få skolskjuts första skoldagen efter sommaren.

Elever i gymnasieskola och gymnasiesärskola

Gymnasielever som har rätt till studiehjälp och minst sex kilometer mellan hem och skola har rätt till ersättning för resor. Vanligtvis tilldelas eleven ett busskort.

Elever, med lång resväg eller lång restid till och från hemmet, som väljer att bo på studieorten kan ansöka om bidrag, så kallat inackorderingstillägg.

Elever i gymnasiesärskola, med Umeå kommun som huvudman, har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka. Detta med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Lär mer om regler, busskort och inackorderingstillägg under Busskort för elever i gymnasiet.

Sidan har granskats 2020-03-24

Sidans kortadress: www.umea.se/skolskjuts