Startsida Umeå kommun

Skolskjuts för elever i grundskola och särskola

Reglerna nedan gäller för:

Barn och elever i förskoleklass, grundskola årskurs 1 - 9 samt särskola.

Skolskjuts

Avser resa från en plats i anslutning till elevens bostad till den plats där utbildningen bedrivs tur och retur.

Skolväg – avstånd

Med skolväg avses kortast användbara gångväg mellan den skola kommunen anvisat och bostaden.

Avståndsgränser skolan - bostaden

Elev i förskoleklass 3 km
Elev åk 1-3  3 km
Elev åk 4-6  4 km
Elev åk 7-9  4 km

Beroende på trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos eleven eller någon annan särskild omständighet kan undantag från avståndskravet beviljas. Begäran om undantag görs hos rektor, beslut tas av utsedd befattningshavare efter yttrande av rektor.  Ny ansökan ska göras inför nytt läsår (grundskolan).

Avståndsgränser bostaden – hållplats/väntplats

Elev i förskoleklass 1 km
Elev åk 1-3  1 km
Elev åk 4-6  2 km
Elev åk 7-9  3 km

Fordon

Skolbuss

Skolskjuts med buss genomförs främst genom den linjelagda trafiken inom Umeå kommun men det förkommer även speciella skolturer.

Skolbil

Bil hämtar och lämnar vid anvisad plats i anslutning till hemmet och skolan. Eleven ska finnas på plats vid tid som angivits för hämtning. Skolbil är endast till för de som beviljats skolskjuts. Kompisar, anhöriga eller andra får inte åka med.

Hur får man skolskjuts

Elev som uppfyller avståndskravet har rätt till skolskjuts i anslutning till 
skoldagens början och slut och behöver inte göra någon ansökan till den reserverade skolan. I övriga fall måste ansökan göras.

Växelvis boende

I de fall eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna inom Umeå kommun prövas behovet av skolskjuts från båda vårdnadshavarnas adresser. Förutsättningen är att eleven bor ungefär lika mycket på båda adresserna och att det är fråga om växelvis boende enligt ett fast arrangemang.

Det är färdvägen till den av kommunen anvisade skolan och vårdnadshavarnas bostäder som utgör grund för bedömning. Behovet av skolskjuts prövas också från icke-vårdnadshavares adress om det handlar om ett varaktigt boende.

Underlag för prövning av skolskjuts vid växelvis boende ska styrkas av båda vårdnadshavarna. Ansökan ska inlämnas 10 dagar innan skolskjuts önskas inför varje nytt läsår.

Val av skola

Elever i förskoleklass och åk 1-9 kan beviljas skolskjuts till annan vald skola om det sker utan ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Observera att detta gäller endast under förutsättning att kraven för skolskjuts redan är uppfyllt till den av kommunen anvisade/reserverade skolan.

Elev i åk 9 som flyttar utanför området för sin reserverade skola får gå kvar i sin hemskola läsåret ut och kan beviljas skolskjuts. Gäller endast flytt inom kommunen.

Hur görs ansökan vid val av skola och växelvis boende

Ansökan görs inför varje nytt läsår och förnyad ansökan lämnas helst innan vårterminens slut.

Ansökningar inlämnade i nära samband med eller efter skolstart behöver en handläggningstid på minst 30 dagar på grund av hög arbetsvolym.

Vid placering på fritidshem

Grundregeln är att skolskjuts inte erhålls om eleven är på fritidshem på heltid, både före och efter skoldagens slut. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

I de fall elev, som har fritidshemsplats, inte är på fritidshemmet före och/eller efter skoldagens slut finns rätt till skolskjuts. I dessa fall måste en skriftlig anmälan med schema lämnas in minst 10 dagar i förväg. 

Ändring av tider, avbokning m.m.

Tiderna för hämtning och lämning med bil är fasta. Tider kan inte ändras för t.ex. egen sjukdom, tandläkarbesök eller liknande. I dessa fall är det vårdnadshavaren som ansvarar för transporten.

Ändringar av tider beroende av t.ex. fasta schemaändringar och ändring av bostadsadress meddelas minst 10 dagar i förväg till skolskjutshandläggaren. 

Rutiner vid avbokning

Vid avbokning av skolbil med anledning av sjukdom eller annan orsak kontaktar vårdnadshavaren taxi på följande telefonnummer:

Grundskola:     Taxi Kurir 090-18 18 18, öppet dygnet runt.

Särskola:         Umeå taxi 090-77 00 00, öppet dygnet runt.

Vid avbokning där det är osäkert hur många dagar det avser görs avbokning varje dag hos taxi via vårdnadshavaren. Då avbokningen uteblir kommer bilen. Avbokning som avser fler än en dag görs via skolskjutshandläggaren, så även påbokning.

Eftersök av bil

Om bil inte kommer kontaktar vårdnadshavaren taxi på samma telefonnummer som ovan.

Inställda lektioner

I de fall lektioner ställs in t.ex. med anledning av sjukdom hos läraren är det skolan som ansvarar för barnen till dess att skolskjutsen kommer.
Ombokning av skolbil görs inte.

Skjuts vid olycksfall

I de fall elev är i behov av skjuts till följd av olycksfall ordnas det via det försäkringsbolag som kommunen anlitar. Vårdnadshavare ansvarar själv för kontakterna med försäkringsbolag för beställning av skjuts. Information om kommunens olycksfallförsäkring för barn och elever hittar du här.

Ansvar för barns säkerhet på väg mellan bostad och skola

Kommunen, aktuell skola, entreprenören, föraren, vårdnadshavarna och elever har alla del i ansvaret under resan mellan bostaden och skolan. Eftersom många parter berörs i skolskjutsverksamheten kan det vara svårt att dra exakta gränser för vars och ens ansvar.

Vägen mellan bostaden och hållplatsen Vårdnadshavare har ansvaret för eleven på vägen mellan hemmet och skolan eller skolskjutsen, liksom på skolskjutshållplatsen. Vårdnadshavare ansvarar för att eleven följer gällande ordningsregler och anvisad väg till hållplatsen.

Säkerhetsfrågor och problem med anknytning till vägen mellan bostaden och hållplatsen löses i första hand i samråd mellan skola och vårdnadshavare.

Under transporten och vid skolan Under transporten är det entreprenören och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och ordningsregler följs. Det är inte tillåtet för föraren att lämna eller hämta elever på andra ställen än de som finns angivna i skolskjutsplanen. Eventuella problem ska föraren och entreprenören lösa tillsammans med skolan.

När eleverna anländer till skolan är det skolan som ansvarar för att tillsyn och ordningsregler efterföljs. Detsamma gäller efter skoldagens slut.

Väntetider

Väntetider för resande elever kan inte helt undvikas. Väntetiden ska dock hållas på en rimlig nivå med en strävan att den inte ska överskrida en timme per dag. Till den tiden får läggas den tid alla elever har från att de kommer till skolan och lektionen börjar samt då skoldagen slutar och till dess skolan lämnas. Elever som väntar på skolskjuts i slutet av skoldagen ska ges möjlighet att vistas inomhus.

Vid placering på fritidshem

Grundregeln är att skolskjuts endast erhålls för resa till och från skolan i anslutning till skoldagens början och slut. Resa till och från fritidshem ansvarar vårdnadshavare för.

I de fall elev, som har fritidshemsplats, inte är på fritidshemmet före och/eller efter skoldagens slut finns rätt till skolskjuts. I dessa fall måste en skriftlig anmälan med schema lämnas in minst 10 dagar i förväg. 

Förskola och familjedaghem

Resa till och från förskola eller familjedaghem ansvarar vårdnadshavare för.

Resor i samband med praktik

Elev som har sin praktikplats längre än 3 km från bostaden har rätt till fri bussresa mellan bostaden och praktikplatsen.

Barn i behov av särskilt stöd

Skolskjuts för barn i behov av särskilt stöd beslutas av utsedd befattningshavare efter ansökan från rektor.

Överenskommelse om ersättning för självskjuts

Överenskommelse om självskjuts innebär att vårdnadshavare mot viss ersättning från kommunen tar över det dagliga ansvaret för skolskjutsen. En sådan överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjuts inte är möjlig, eller som ett alternativ när eleven bor växelvis hos båda vårdnadshavarna.

Ersättningen följer den skattefria delen av de normer som gäller för bilersättning. Det krävs inga särskilda försäkringar vid självskjuts eftersom fordonets trafikförsäkring även omfattar passagerare.

Kontakt

Frågor om skolskjuts i grundskola och särskola?

Kontakt

Rektor

Skolskjutshandläggare

Mer information

Fritidshemplacerade elever

De elever som vistas på fritidshem på heltid, både före och efter skoldagens slut är inte berättigade till skolskjuts. 

Rätt till skolskjuts finns däremot för de dagar som eleven inte är på fritidshem. I dessa fall måste en anmälan med schema lämnas in minst 10 dagar innan skolskjuts önskas.

Ansökan ska göras för:

- De dagar eleven inte är på fritidshem och behöver skolskjuts.

- De dagar eleven har behov av skolskjuts vid växelvis boende.

- Vid val av annan skola än anvisad/reserverad skola.

Ansökan om skolskjuts

Reserverade skolor för elever med skolskjuts

Skolskjuts vid särskola

Så fungerar skolskjuts för elever vid särskolan

Skolskjuts för elev i särskolan – lämna uppgift om tid/plats för elevens skolskjuts