Sök bidrag för naturvård, friluftsliv och friskvård

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Kommuner, föreningar och privatpersoner kan initiera och driva projekt men det är bara kommunen som kan ansöka om LONA-bidrag.

För att kunna beviljas bidrag måste åtgärderna i ett LONA-projekt rymma en eller flera av följande kategorier:

  • Kunskapsuppbyggnad, till exempel inventeringar.
  • Framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram eller underlag till bildade av kommunala natur- och kulturreservat.
  • Processen kring arbetet med områdesskydd, till exempel kostnader för värdering, förhandling, gränsmarkeringar och framtagande av skötselplan.
  • Vård och förvaltning, för skötsel av natur eller åtgärder för att främja friluftslivet, som till exempel spångar, stigar eller fågeltorn.
  • Restaurering av områden, naturtyper eller bestånd av arter.
  • Information, till exempel naturskoleverksamhet, guidningar, informationstavlor och broschyrer.
  • Restaurering och anläggande av våtmarker, till exempel igenläggning av diken, skapande av svämmiljöer, sumpskog eller tvåstegsdiken.
  • Förberedelsearbete inför restaurering eller anläggande av våtmarker.

Hur gör jag för att ansöka?

Kontakta LONA-ansvarig på kommunen i god tid om du har en projektidé så får du hjälp att komma vidare. Sista ansökningsdag är 1 december 2021.

Kontakt

Roger Westman
miljöinspektör/LONA-projekt
090-16 16 73
070-321 30 07
roger.westman@umea.se

Sidan publicerades