Lokalstöd ungdom

Det här stödet söks för sista gången 25 februari 2021.

Läs om de nya bidraget Stöd till lokalhyra, verksamhetsstöd

Stödet är avsett att medverka till att tillgodose föreningarnas behov av lokaler för ungdomsverksamhet.

Lokalstöd kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som hyrs för att ha ungdomsverksamhet i. Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (till exempel verksamhet för vuxna, uthyrning, med mera) ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör den egna ungdomsverksamheten. Stödets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska lokalkostnad.

Vilka kan söka?

Lokala föreningar som bedriver ideell ungdomsverksamhet i Umeå kommun kan söka stödet. Samverkande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd. Stödet kan endast sökas av föreningar som beviljats aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.

Villkor

 • Stöd ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Umeå kommuns geografiska område.
 • Stöd ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockhyr och fördelar tider med redan subventionerade hyror.
 • Stödet till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhetens storlek och behov.
 • I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal lokal ges lokalstöd motsvarande det kommunala alternativet.
 • Lokalstödet grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort på nätet med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad. Stödets storlek prövas årligen av fritidsnämnden.
 • Stöd ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang.
 • Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs.
 • Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan.
 • Förening som ensam disponerar en kommunal expeditions-/verksamhetslokal debiteras 40 % av hyreskostnaden. Denna kostnad är inte att betrakta som hyreskostnad berättigad till stöd. Förening som ensam disponerar kommunal expeditions/verksamhetslokal svarar själv för städning.

Hyreskostnad berättigad till stöd innefattar:

 • Kallhyra
 • Försäkringar
 • Värme och el
 • Fastighetsskatt
 • Vatten och avlopp
 • Arrende
 • Sophämtning
 • Sotning

Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare, med mera, är inte grundade till stöd.

Hur söker jag?

Ansökan görs senast 25 februari (ansökan avser föregående kalenderår).

Ansökan görs via Aktivitetskort på nätet.

Manual för systemet Aktivitetskort på nätetlänk till annan webbplats

Hur redovisar jag?

Stödet baseras på antalet redovisade sammankomster i aktivitetsstöd för ungdomar. Bidrag beviljas
med 75 kr per redovisad sammankomst och max 60 % av redovisad lokalkostnad. Varje år görs uppföljning och kontroll av 10 % av de inkomna ansökningarna som då ska styrkas med kvitton och fakturor.

När utbetalas pengarna?

Utbetalning sker under april månad.

Sidan publicerades