Demokratiskjutsen, tillfälligt utvecklingsstöd

Med det tillfälliga utvecklingsstödet vill kommunen ge möjlighet till ideella föreningar att genomföra insatser för att:

  • Öka kunskapen om demokratiska processer.
  • Stärka demokratin.
  • Öka medborgarnas inflytande i olika samhällsfrågor.

Stödet kan sökas av ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister.

Om stödet

Ideella föreningar som är registrerade i Umeå kommuns föreningsregister kan söka upp till 10 000 kronor för att genomföra demokratiprojekt under 2022. Exempel på kostnader som är möjligt att söka bidraget till är lokalhyra, föreläsararvode, tolk- och översättningskostnader med mera.

Bidrag beviljas inte till löner, administration, inventarier eller resor och studiebesök utanför kommunen.

Bidraget går inte att söka för partipolitiska aktiviteter.

Så ansöker din förening

Sista datum för ansökan är 15 maj. Handläggningstiden beräknas till cirka 4 veckor. Ansökan görs via ansökan för utvecklingsstöd (välj demokratiskjutsen) i bokning- och bidragssystemet.

Vilka som får bidragen beslutas av Föreningsbyrån. Ta gärna kontakt med oss om du har en idé som du vill diskutera. Föreningsbyrån kan ge råd och stöd inför ansökan.

Så redovisar ni stödet

Redovisningen görs digitalt i boknings- och bidragssystemet senast det datum som anges när stöd beviljas. I regel en månad efter genomförd verksamhet. Dokumentera gärna med bilder, filmer, artiklar, nyhetsinslag med mera.

Villkor för stödet

Ni kan få stöd till:

  • Projekt- och arrangemang som genomförs i Umeå kommun.
  • Kunskapshöjande aktiviteter kring demokratiska processer.
  • Kontaktskapande aktiviteter mellan beslutsfattare och medborgare.
  • Aktiviteter som riktar sig till målgrupper som inte aktivt deltar i demokratiska processer.
  • Projekt och arrangemang som ökar samarbete och samverkan.

Vid fördelning av stödet prioriteras projekt som sker i samverkan mellan olika föreningar/aktörer

Sidan publicerades