Stöd till föreningslivet med anledning av coronaviruset

Många föreningar påverkas ekonomiskt på grund av spridningen av coronaviruset på olika sätt. Vissa påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett antal åtgärder till Umeås ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

Komplement till statliga medel

Åtgärderna är ett komplement till de beslutade statliga medlen på 500 mkr till kultur och 500 mkr till idrott samt de statliga medel på 100 miljoner kronor till föreningar som arbetar med barn och unga i utsatta situationer, våld i nära relationer samt våldsutsatta kvinnor, barn och HBTQ-personer. Hur dessa statliga medel inom olika områden kommer att fördelas är ännu ej klart.

Umeå kommuns åtgärder kan komma att förändras över tid beroende på hur situationen med pandemin utvecklas.

Stöd till verksamhet

Inga förändringar för årliga verksamhetsstöd

Umeå kommun har inte för avsikt att ändra i redan beslutade verksamhetsstöd för 2020. Vi kommer därmed inte heller att kräva återbetalning för verksamhet som inte kunnat genomföras med anledning av spridningen av corona­viruset under vårterminen 2020.

Dispens med årsmöteshandlingar för årliga stöd och aktivitetsstöd

För de årliga verksamhetsstöd samt aktivitetsstöd som återstår för verksamhetsåret 2020 lämnas dispens på kravet på årsmöteshandlingar.

Stöttning av pågående tillfälliga projektstöd

Föreningar som har pågående tillfälliga projekt eller arrangemang får möjlighet att skjuta på tidsplaner i dialog med Föreningsbyrån. Kommunen står för beslutade kostnader även om projektets eller arrangemangets genomförande påverkats av spridningen av coronaviruset. Exempelvis lokalkostnader eller marknadsföringskostnader.

Förstärkt aktivitetsstöd

Vi utreder just nu hur vi bäst kan stödja föreningar vars aktiviteter blivit färre under vårterminen 2020. Ambitionen är att stödet ska ha en liknande nivå som det aktivitetsstöd som utgått för vårterminen 2019. Modell för detta är ännu ej klar utan utreds i dialog med RF-Sisu Västerbotten.

Möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet

Om en förening som löpande rapporterar aktiviteter för aktivitetsstöd har likvida problem kan kontakt tas med föreningsbyrån för dialog om möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet för vårterminen 2020.

Stöd kring lokaler och anläggningar

Förstärkt lokalbidrag

Lokalbidraget baseras på antal bidragsberättigade aktiviteter i aktivitetsstödet. Det innebär att även lokalbidraget utgår från det förstärkta aktivitetsstöd som nu utreds (se Förstärkt aktivitetsstöd).

Avboka lokaler med kort varsel utan kostnad

Föreningar kan avboka lokal utan kostnad med kort varsel på grund av aktiviteter som är inställda med anledning av coronaviruset. Detta gäller lokaler och anläggningar som är bokade via fritidsförvaltningens lokalbokning. Gäller retroaktivt från 12 mars. Det gäller däremot inte avbokningar som passerat i tid.

Möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen

Föreningar som bokat lokaler och anläggningar via fritidsförvaltningens lokalbokning kan få möjlighet till anstånd med betalning av fakturor efter dialog med fritidsförvaltningen.

Sänkt matchtaxa för seriespel i seniorserier

Från och med 11 juni sänks matchtaxan för seriespel i seniorserier. Anledningen är de förlorade intäkterna det innebär för föreningarna att spela utan publik.

Taxan blir densamma som för distriktsmästerskaps- och träningsmatcher. Vilket innebär träningstaxa plus 20 procent. Detta gäller både elitföreningar och övriga seniorföreningar. För ungdomsmatcher görs ingen förändring, där gäller fortfarande träningstaxa.

Matchtaxan kan förändras utifrån hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer förändras. Ordinarie matchtaxa börjar gälla när publik kan släppas på i sådan omfattning att det bedöms rimligt att återgå till ordinarie matchtaxor. Därefter gäller taxa enligt avtal för elitföreningar samt träningstaxa plus 40 procent för övriga seniorlag.

Då det är svårt att förutse hur länge nuvarande rekommendationer kommer att pågå, kommer den ordinarie taxan att anges på bokningsbekräftelserna. Innan fakturan går ut justeras denna däremot till den lägre matchtaxan så länge er förening inte kan spela inför publik.

Mer information

MUCF har, med anledning av coronavirusets spridning, fått i uppdrag av regeringen att sammanställa och sprida nödvändig information till organisationer inom civilsamhället.

Information till civilsamhället med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhälles­frågor)

Vår rekommendation är att alltid följa Folkhälsomyndighetens och Polisens råd när det kommer till genomförandet av aktiviteter och arrangemang.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19länk till annan webbplats (Folkhälso­myndigheten)

Sidan publicerades