Umeås föreningar och pandemin

Under april 2021 skickade fritidsförvaltningen ut en enkät till alla föreningar som är registrerade i kommunens register. Nu finns en sammanfattande rapport att läsa.

Syftet med enkäten var att fånga upp hur föreningarna och dess medlemmar påverkats av pandemin. En annat syfte var att fånga upp behov av stöd bland föreningarna.

Totalt är den 326 föreningar som valt att svara på enkäten. Det är ett gediget och omfattande material. Materialet är sammanställt i en kortare rapport som sammanfattar den stora enkätsammanställningen som utgör över 70 sidor med alla fritextsvar. Kortfattat visar enkäten att de flesta föreningarna påverkats mycket. Funktionshinderföreningar och pensionärsföreningar har påverkats mest och idrottsföreningar och friluftsföreningar minst. Den visar också på stor oro för ohälsa bland medlemmar som drabbats av både fysisk, psykisk och social ohälsa. Drygt hälften av föreningarna säger att de fått litet eller inget stöd alls under pandemin. Samtidigt så visar enkäten också på stor idérikedom och kreativa lösningar bland många föreningar som hittat sätt att bedriva verksamhet under pandemin.

Föreningsbyrån vill rikta ett stort tack till alla föreningar som valt att svara på enkäten. Det har varit till stor nytta och ökat kunskapen om föreningarna i Umeå och deras förutsättningar under pandemin.

Föreningar i Umeå kommun och pandemin , 692.8 kB. (pdf)

Enkätsammanställning , 869.7 kB. (pdf)

Sidan publicerades