Klasmyrans MTB-bana

I området mellan Tomtebo och Carlshem finns en 3 kilometer lång slinga avsedd för mountainbike. Den har stakats ut över varierande terräng och är skyltad. Det finns en orienteringskylt över området uppsatt längs gång- och cykelbanan mellan Silvervägen och Tomtebovägen.

På vissa sträckor kan man komma upp i ganska bra hastigheter och därför är det viktigt att alla håller sig till samma åkriktning, all cykling sker medsols.

Eftersom det finns många stigar i området behöver man också vara uppmärksam på om det rör sig andra på slingan. På slingan har cyklister företräde men det innebär inte att andra inte får vistas på eller vid banan.

Naturen i området

Området mellan Tomtebo och Carlshem är i grunden ett sankt myrområde med ett fåtal berghällar. Området genom­korsas av en bäck som rinner ut i Grössjön. De kullar som förekommer i området består av schaktmassor som kördes hit när de närliggande bostadsområdena byggdes på 1970–1990-talen. Uppe på den högsta höjden kan man blicka ut över stora delar av Carlshem och Ålidhem. Kullarna är i dag under igenväxning av blandad löv- och tallskog. Många trädgårds­arter som gulbarkig hägg, korallkornell och balsampoppel har spridits till området. På grund av kompostdumpning sprids även brännässlor, kirskål, jättebalsamin och spansk skogssnigel.

Området är i dag genomkorsat av stigar. Kojor, spontana grillplatser och orienteringskontroller är andra exempel på spår av nutida användning. De tidigaste spåren av mänsklig aktivitet daterar dock så långt tillbaka i tiden som till järnåldern. Gravrösen finns i områdets äldre, granskogsbevuxna del, i riktning mot Grössjön.

Sidan publicerades