Skötselplan för Grössjön på remiss

Hur ska vi ta hand om naturreservatet och hur ska vi använda det?

Nu finns förslag till nya föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön. De är på remiss till och med 15 november 2021. Vi vill gärna ha in dina synpunkter. På sidan nedan har vi lyft fram några av de åtgärder som rör friluftslivet i naturreservatet. Det är kanske dessa åtgärder som påverkar allmänheten som rör sig i Grössjön allra mest. Du kan hitta de fullständiga handlingarna längst ned på sidan.

Syftet med naturreservatet

Innan man tar del av förslagen är det bra att veta att Grössjön är ett naturreservat med syfte att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, t ex lövrika barrnaturskogar, hällmarkstallskogar, rikkärr och värdefulla våtmarker i ett stort sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att återskapa och återställa värdefulla naturmiljöer samt att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Samtidigt som vi ska bevara och återskapa, ska Grössjön också ge möjlighet till friluftsliv. På naturens villkor. Naturreservatet är ca 238 hektar och är markerat med grön linje på kartan nedan.

Några av förslagen i ny skötselplan för Grössjön

Ett flygfoto över Grössjön. De tre entréerna som man kan ta sig till med bil är markerade. Rastplatser som finns, som ska tas bort och nya rastplatser är markerade. Den nya sträckningen av Grössjön runt är markerad. Plats för informationstavlor är markerade. Samt även plats för det nya fågeltornet.

Kartan visar plats för en del av åtgärderna som föreslås i skötselprogrammet. Klicka på kartan för större format.

Tillgänglighet till naturreservatet

Det finns flera entréer till Grössjön. Tre nås med bil. Huvudentrén föreslås att bli Blomstermyran istället för Barktippen (båda nås med bil från Blå vägen). Vid Blomstermyran är det lättare för barnfamiljer och personer med funktionsvariationer att nå reservatet och det finns större möjlighet till parkering. Planen är att bygga en ramp här också.

Ny dragning runt Grössjön

Det föreslås bli en ny dragning av leden ”Grössjön runt” (markerad med blå streck i kartan). En del av leden som idag påverkar våtmarker tas bort. Det underlättar samtidigt underhållet.

Rastplatser

Förslaget är att utöka antalet rastplatser och flytta/ta bort mindre lämpliga. De tre nya platserna är markerade grönt och de som tas bort/flyttas med rött. Hällmarkema intill entré Barktippen erbjuder en fin utsikt över reservatet och det är relativt enkelt att fortsätta vidare ut i reservatet eller ta en fick vid Udden. I korsningen av "Grössjön runt" och stigen till Udden finns en rastplats som rustas upp och förses med bänkbord och ett timmerförråd. Här finns möjlighet att senare komplettera med några andra mindre anordningar som t ex ett vindskydd. Två mindre rastplatser med endast ett bänkbord/eldstad föreslås utmed slingan "Grössjön runt". Flera rastplatser föreslås tas bort, till exempel den intill Blomstermyran och Norra Grössjön. Placeringen flyttas längre in i skogen där fågellivet inte riskerar att störas. De två större rastplatserna på Udden har rustats upp av Arkitekthögskolan.

Ett foto av en rastplats vid Grössjön.

En av rastplatserna där Arkitekthögskolans studenter skapat nya bänkar.

Fågeltorn

Längst ut på udden fanns tidigare ett fågeltorn som tagits ned. Ett nytt ska byggas upp, eventuellt enligt skiss från Arkitekthögskolans elever.

Ett fotomontage av ett fågeltorn.

Ett nytt fågeltorn ska byggas vid Grössjön. Det är ett förslag som Arkitekthögskolans studenter har tagit fram.

Andra nya åtgärder som den nya skötselplanen innehåller:

 • åtgärder som gynnar vitryggig hackspett, som t ex gallring av gran och lövgynnande åtgärder.
 • ta bort invasiva och främmande arter från reservatet (det finns idag ett stort bestånd med jättebalsamin intill reservatets gräns)
 • restaurera dikade rikkärr och våtmarker som ökar biologisk mångfald
 • alternativa naturvårdsåtgärder, t ex mekanisk kata träd (barkning av nedre stamdelen) och skapa död ved för att öka biologisk mångfald.

Förslag till nya föreskrifter för allmänheten

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Föreskrifterna ska skapa förutsättningar att uppnå syftet.

Nuvarande föreskrifter

Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet. Utöver vad som gäller enligt andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter
 • framföra cykel
 • tälta mer än ett dygn och då enbart på särskilt anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon på barmark eller snötäckt mark
 • utöva kommersiell besöksverksamhet
 • anordna orienteringstävlingar där mer än 50 deltagare har banor som berör området öster om Rödmossamyran.
 • medvetet störa djurlivet
 • göra upp eld annat än på särskilt anvisade platser
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

Förslag till nya föreskrifter

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter
 • framföra cykel
 • tälta mer än ett dygn
 • framföra motordrivet fordon, tex skoter
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • anordna orienteringstävlingar och andra tävlingar där mer än 50 deltagare har banor som avviker från befintliga spångade leder.
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att elda, måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning.

Vad tycker du?

Vi vill gärna veta vad du tycker om förslaget till föreskrifter och förslaget till skötselplan för Grössjön. Du kan läsa dokumenten i sin helhet i länkarna nedan. Du kan också ha synpunkter på de punkter vi lyft upp här ovan. Tycker ni att rastplatsernas placeringar är lämpliga? Synpunkter på den nya sträckningen av "Grössjön runt"? Tycker ni att föreskrifterna är väl avvägda med tanke på reservatets syfte? Något annat du vill tillägga?

Vi värdesätter dina åsikter.

Senast 15 november vill vi ha dina synpunkter.

Ange inga personuppgifter här. Om du vill bli kontaktad, mejla istället miljoochhalsoskydd@umea.se. Skriv Grössjön i ärenderubriken.


Logo LONA
Sidan publicerades