Skötselplan för Grössjön

Förslag till föreskrifter och ny skötselplan för Grössjön har varit på remiss under hösten 2021. Synpunkterna har sammanställts och besvarats i en samrådsredogörelse. Kommunfullmäktige har nu, 28 februari 2022, tagit beslut om nya föreskrifter och ny skötselplan.

Hur ska vi ta hand om naturreservatet och hur ska vi använda det?

Nedan har vi lyft fram några av de åtgärder i planen som rör friluftslivet i natur­reservatet. Det är kanske dessa åtgärder som påverkar allmänheten som rör sig i Grössjön allra mest. Du kan hitta de fullständiga handlingarna längst ned på sidan.

Syftet med naturreservatet

Grössjön är ett naturreservat med som ska vårda och bevara värdefulla naturmiljöer, till exempel lövrika barrnatur­skogar, hällmarkstallskogar, rikkärr och värdefulla våtmarker i ett stort sammanhängande naturlandskap med ostörd karaktär. Syftet är också att återskapa och återställa värdefulla natur­miljöer samt att vårda och bevara den biologiska mångfalden knuten till dessa miljöer. Samtidigt som vi ska bevara och återskapa, ska Grössjön också ge möjlighet till friluftsliv. På naturens villkor. Naturreservatet är cirka 238 hektar och är markerat med grön linje på kartan nedan.

Skötselplanen för Grössjön

Ett flygfoto över Grössjön. På kartan är bl.a. entréer, rastplatser och plats för informationstavlor markerade. Förstora bilden

Kartan visar plats för en del av åtgärderna som den nya skötselplanen innebär för friluftslivet. Klicka på kartan för större format.

Tillgänglighet till naturreservatet

Det finns flera entréer till Grössjön. Tre nås med bil. Huvudentrén föreslogs i samrådet att enbart omfatta Blomster­myran i stället för Barktippen (båda nås med bil från Blå vägen). Detta har ändrats och Blomstermyran, Dammarna och Barktippen blir huvudentréer. Under remissen har det inkommit flera synpunkter angående detta, bland annat att vi prioriterar färdsätt som bil. Behovet visar att det behövs tre huvudentréer men också att entréer som nås till fots behöver prioriteras. Detta har förtydligats i skötselplanen.

Ny dragning runt Grössjön

Det blir nu en ny dragning av leden ”Grössjön runt” (markerad med blå streck i kartan). En del av leden som i dag påverkar våtmarker tas bort. Det underlättar samtidigt underhållet.

Rastplatser

Antalet rastplatser utökas, flyttas eller mindre lämpliga rastplatser tas bort. Hällmarkernaa intill entré Barktippen erbjuder en fin utsikt över reservatet och det är relativt enkelt att fortsätta vidare ut i reservatet eller ta en fika vid Udden. I korsningen av "Grössjön runt" och stigen till Udden finns en rastplats som rustas upp och förses med bänkbord och ett timmerförråd. Här finns möjlighet att senare komplettera med några andra mindre anordningar som exempelvis ett vindskydd. Två mindre rastplatser med endast ett bänkbord/eldstad kan tillkomma utmed slingan "Grössjön runt". En rastplats tas bort, den intill Blomstermyran. Rastplatserna på Törskatedudden flyttas till lämpligare plats på Udden. Placeringen flyttas längre in i skogen där fågellivet inte riskerar att störas. De två större rastplatserna på Udden har rustats upp av Arkitekthögskolan.

Rastplatsen i norra Grössjön som under sommaren till stor del befinner sig under vatten, blir kvar som en vinteranläggning.

Ett foto av en rastplats vid Grössjön.

En av rastplatserna där Arkitekthögskolans studenter skapat nya bänkar.

Fågeltorn

Längst ut på udden fanns tidigare ett fågeltorn som tagits ned. Ett nytt ska byggas upp, i samråd med berörda och med inspiration av en idéskiss från Arkitekthögskolans studenter.

Ett fotomontage av ett fågeltorn.

Ett nytt fågeltorn ska byggas vid Grössjön. Det är ett förslag som Arkitekthögskolans studenter har tagit fram.

Andra nya åtgärder som den nya skötselplanen innehåller:

 • Åtgärder som gynnar vitryggig hackspett, som till exempel gallring av gran och lövgynnande åtgärder.
 • Ta bort invasiva och främmande arter från reservatet (det finns i dag ett stort bestånd med jättebalsamin intill reservatets gräns).
 • Restaurera dikade rikkärr och våtmarker som ökar biologisk mångfald.
 • Alternativa naturvårdsåtgärder, till exempel mekanisk kata träd (barkning av nedre stamdelen) och skapa död ved för att öka biologisk mångfald.

Nya föreskrifter för allmänheten

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Föreskrifterna ska skapa förutsättningar att uppnå syftet.

Nya föreskrifter

Föreskrifter enligt 7 kap. 30 § miljöbalken om rätten att färdas och vistas, samt om ordningen i övrigt, inom naturreservatet. Det är förbjudet att

 • göra åverkan på berg eller mark, till exempel genom att elda, måla, borra, rista, hacka, gräva eller omlagra
 • bryta kvistar, fälla eller på något sätt skada levande eller döda träd och buskar, gräva upp örter eller gräs, samt plocka eller insamla lavar, mossor, vedlevande svampar och insekter
 • störa djurlivet, till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • framföra motordrivet fordon, till exempel skoter
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning
 • tälta mer än ett dygn
 • framföra cykel
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • anordna orienteringstävlingar och andra tävlingar där mer än 50 deltagare har banor som avviker från befintliga spångade leder
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur.
Logo LONA
Sidan publicerades