Hav utanför naturreservatet Strömbäck–Kont

Naturreservatet Strömbäck–Kont är ett populärt utflyktsmål utanför Umeå.

Ny skötselplan för Strömbäck–Kont

Strömbäck–Konts naturreservat bildades av länsstyrelsen 1978 och utökades 2000 av Umeå kommun. Strömbäck–Kont är ett kommunalt reservat, men länsstyrelsen som beslutsmyndighet är operativ förvaltare.

Revideringen innebär att kommunen även övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen. Området är mosaikartat med både höga skogliga värden som marina värden med höga naturvärden. Området är välbesökt både vinter- och sommartid och populära aktiviteter är strandbad, löpning, fågelskådning och rekreation. Sedan 2017 har arbetet med ett nytt reservats beslut och skötselplan pågått som innebär förändringar i reservatet.

Några av förslagen i ny skötselplan för Strömbäck–Kont

Flygfoto över Strömbäck-Kont med planerade åtgärder.

Kartan visar plats för en del av åtgärderna som föreslås i skötselprogrammet.

Sammanfattning av föreslagna ändringar

 • Vad som är förbjudet i reservatet för att långsiktigt skydda områdets värden, vilket underlättar tillsyn, reservats­förvaltning samt för besökare i reservatet.
 • Vilket lagrum som beslutet stödjer sig på och att beslutet baseras på relevanta lagrum. Tidigare beslut baseras på naturvårdslagen som 1998 ersattes av miljöbalken.
 • Hastigheten för att framföra vattenfarkoster begränsas till 5 knop inom reservatet samt förbud mot att köra innanför 3 meters gränsen på sjökort. Undantag råder till och från båthamnen samt till fritidshus.
 • Umeå kommun övertar den operativa tillsynen från länsstyrelsen och kommer kunna utfärda dispenser och tillsyn av efterlevnad av föreskrifter. Länsstyrelsen behåller tillsynen av Natura 2000 området.
 • Tekniska nämnden tas bort som ensam förvaltare och ansvarsfördelningen fördelas ut på flera verksamheter utifrån deras uppdrag och kunskap.
 • Utökning av parkeringsplatser i norra och södra entrén som ska öka framkomligheten och sprida besökare ut i reservatet.
 • Ny dragning en naturstig på Kont som upplyser om skogens värden.
 • Utökning av antalet rastplatser främst i den norra delen av reservatet.
 • Åtgärder som gynnar vitryggig hackspett, till exempel gallring av gran och lövgynnande åtgärder.
 • Sanering av invasiva och främmande arter. Det finns vresros och lupin i reservatet som kan hota reservatets naturmiljöer om inte de invasiva arterna begränsas.
 • Restaurering av marina miljöer som ökar biologisk mångfald.
 • Alternativa naturvårdsåtgärder som att mekanisk kata träd och skapa död ved för att öka biologisk mångfald och utgöra ett alternativ till brand.
 • Tillåta jakt i en del av reservatet.
Strömbäck Kont naturreservat

Syftet med ny skötselplan

Syftet med Strömbäck–Konts naturreservat är att vårda och bevara värdefulla havs- och naturmiljöer samt att återskapa värdefulla livsmiljöer för skyddsvärda arter. Reservatets naturlighet med rika havsvikar, strandängar, laguner, natur­skogs­artade barrskogar, geologiska formationer och ett rikt växt- och djurliv ska bevaras. Syftet är också att inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald och naturmiljöer tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

Områdets Natura 2000-naturtyper och arter samt övriga livsmiljöer med sina naturligt förekommande växter och djur ska på biogeografisk nivån bidra till gynnsam bevarandestatus för naturtyperna och arterna. Syftet ska uppnås genom att reservatets naturmiljöer sköts samt får utvecklas fritt och präglas av naturliga processer så som landhöjning, över­svämning, brand och stormfällningar.

Naturvårdsskötsel av störda havs- och-skogsmiljöer ska bidra till att livsmiljöer och arter utvecklas och bevaras i ett gynnsamt tillstånd. Denna naturvårdsskötsel ska syfta till att utveckla påverkade delar genom restaurering av havs­miljöer med naturlig flödesdynamik, naturvårdsbränning samt att gynna lövträd och på sikt få en mer naturlig löv­succession. Borttagande av främmande och invasiva arter ska göras vid behov. Åtgärderna ska underlätta för allmänhetens friluftsliv.

Förslag till nya föreskrifter för allmänheten

Syftet med naturreservatet är att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer. Föreskrifterna ska skapa förutsättningar att uppnå syftet.

Nuvarande föreskrifter

Föreskrifter jämlikt § 10 naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom naturreservatet. Utöver föreskrifter och förbud i lagar och förordningar ska förbud gälla att:

 • störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering av fågelbo
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • göra upp eld än på särskilt anvisade platser
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och leder
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • ställa upp husvagn, campingvagn eller motsvarande
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frön och att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp örter, gräs, mossor eller lavar
 • tälta mer än ett dygn
 • ankra och förtöja båt mer än ett dygn annat än på anvisad plats
 • på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare musikinstrument
 • bedriva störande sportskytte, till exempel lerduveskytte.

Förslag till beslut: Allmänheten

Föreskrifter om rätten att färdas och vistas i, samt om ordning i övrigt, inom reservatet (7 kap 30 § miljöbalken). Det är förbjudet att:

 • använda området för sportarrangemang för motorbåtar eller andra motordrivna farkoster
 • ankra, förtöja eller lägga upp båt eller flotte längre än 2 dygn i följd på samma plats, med undantag för ordinära fritidsbåtar i anslutning till befintliga stugor, samt i den gemensamma båthamnen Simphamn och Umeå kommuns gästhamn
 • framföra motorbåtar eller andra motordrivna farkoster, mer än 5 knop
 • framföra motorbåtar eller andra motordrivna farkoster, innanför 3 meters kurvan på sjökort, med undantag för åtkomst till befintliga fritidshus, och anvisade platser
 • störa djurlivet, till exempel genom att medvetet störa häckande eller rastande fåglar, klättra i boträd, eller uppehålla sig närmare rovfågelbo än 100 meter
 • fälla, flytta, ta bort eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar, såväl stående som liggande
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift och därmed jämförbar anordning
 • göra upp eld direkt på berghällar, skogsmark och övriga platser som inte är en iordningställd grillplats
 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, eller mark, eller att omlagra eller bortföra sten, grus, sand, torv eller jord.
 • medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
 • tälta mer än ett dygn
 • utöva större kommersiell besöksverksamhet
 • anordna orienteringstävlingar och andra tävlingar
 • parkera annat än på särskilt anvisade platser
 • uppställa husvagn, campingvagn eller motsvarande.

Lämna dina synpunkter

Ta del av förslaget till Skötselplan för Strömbäck-Kont (som finns längre upp denna sida) och skicka dina synpunkter skriftligt till oss.

Välj ett sätt:

 • Fyll i formuläret nedan.
 • Skicka mejl till miljoochhalsoskydd@umea.se
 • Skicka post till Umeå kommun,Miljö-och hälsoskydd, 901 84 Umeå.

Lämna dina kontaktuppgifter och märk brev och mejl med ”Skötselplan Strömbäck–Kont"
Lämna dina synpunkter senast tisdag 15 mars 2022.

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.
Sidan publicerades