Tak på idrottshallar, frågor och svar

Flera av Umeås idrottshallar har takkonstruktioner som inte klarar den snölast som de bör, vilket innebär löpande takskottning och kontroller under snösäsongen. Det gäller Umeå Energi Arena Vind, friidrottshallen på Nolia och Sjöfru­hallen. Hallarna kan komma att stängas med kort varsel för att säkra snöskottning och sedan öppnas igen när det är åtgärdat. Detta berör många och väcker såklart frågor. Här kan du ta del av svar på några av dem.

Ja, vi håller endast hallarna öppna när de bedöms säkra utifrån snöbelastning.

Arbete pågår i ishall 2 på Nolia och den östra delen av Umeå Energi Arena Vind. Den andra delen av Umeå Energi Arena är öppen som vanligt. I maj påbörjas arbete med Friidrottshallen på Nolia.

Felaktigheterna i takkonstruktionen på Hippologum, Sjöfruhallen samt ishall 1 på Nolia är åtgärdade.

Efter takraset på Tarfallahallen i Kiruna 2020 identifierade Statens haverikommission allvarliga fel på en viss typ av takkonstruktion, underspända limträbalkar med instabil stötta, som tidigare varit godkänd. Till följd av utredningen granskade Umeå kommun sina hallar, gjorde riskbedömningar och identifierade att sex hallar var i behov av förstärkta tak.

Av dessa sex hallar var fem i behov av åtgärd av den instabila stöttan. Alla hallar med instabil stötta är åtgärdade. Under dessa åtgärder uppmärksammades det att det kan finnas andra problem med tak­konstruktionen utöver de underspända limträbalkarna.

Kommunen beställde därför en fördjupad utredning av hallarnas tak som blev klar våren 2021. Utredningen visade då att det finns ytterligare felaktigheter i takkonstruktionen. Arbete pågår nu med att åtgärda konstruktions­felen.

Fastighet har så snart det varit möjligt haft en dialog med de olika dialogerna med berörd verksamhet.

Det är en utmaning att genomföra ett projekt som uppkommit genom en riskinventering, det vill säga ej planerat projekt. Det innebär att Fastighet fortlöpande och steg för steg får mer information och kommer längre i åtgärdsplaneringen av takkonstruktionen för respektive berörd hall.

Prioriteringsordningen tas fram i samråd mellan Fastighet, Fritid och Skola. Prioriteringen baseras bland annat på risken för hallen, hur lång tid som åtgärden tar och hur verksamheterna som nyttjar hallen drabbas.

Vi är medvetna om att stängning av idrottshallar har många negativa konsekvenser. Samtidigt behöver vi minska riskerna för de hallar kommunen har med takkonstruktioner som har stora felaktigheter, där måste arbetet gå vidare så att hallarna blir åtgärdade. Säkerheten är det viktigaste. Beslutet att påbörja åtgärder i en hall tas i dialog med Fritid och Utbildning.

Vi gör vad vi kan för att hitta lösningar i de hallar vi har och det arbetet pågår enligt den prioriteringsordning som finns inom kommunen.

Cirka tre till fyra månader per hall för de flesta hallar.

Vi förstärker limträbalken genom att limma på mer limträ samt förhindrar att den kan “vippa”.

För momentet där vi förstärker limträbalkarna behöver vi en stark, smidig och batteridriven lyft. Lyften behöver vara batteridriven för i annat fall så måste vi ventilera ut avgaser och då blir det svårt att hålla temperaturen som krävs för att limmet ska härda. Entreprenören hyr maskinerna från olika leverantörer.

Det har varit väldigt lång leveranstid på limträ. För de första hallarna har vi tagit limträ från Danmark och Finland eftersom det var där som leveranstiderna varit kortast. De långa leveranstiderna har inneburit att vi fått vänta med att utföra vissa moment på Hippologum som var första hallen där vi påbörjade åtgärder för att rätta till en felaktig takkonstruktion. För att möte de långa leveranstiderna har vi tagit fram ritningar på samtliga hallar med felaktig takkonstruktion för att tidigt kunna lägga materialbeställningar.

Sidan publicerades www.umea.se/halltak