Umeå kommuns stöd till studieförbund 2023

Umeå kommun fördelar årligen stöd till studieförbunden genom kulturnämnden. Bidragen till studieförbunden är en del av kommunens stöd till det civila samhället för att göra kulturen, kunskapen och bildningen mer tillgänglig för alla medborgare. År 2023 fanns 8 600 000 kronor avsatta för ändamålet.

Av studieförbundens verksamhetsberättelser syns att föreningslivet har börjat återhämta sig från pandemin. De är inte tillbaka på samma verksamhetsvolym som 2019 och de förväntar sig att det kommer att ta tid att uppnå tidigare nivåer. Digitala verktyg för deltagarlistor och mötesstrukturer, som blev en nödvändighet under pandemirestriktionerna, har fortsatt under 2022–2023 och kommer sannolikt fortsätta vara aktuellt för både förbund som föreningar.

Fördelning

Studieförbund

Bidrag i SEK 2023

ABF

1 561 440

Bilda

844 468

Folkuniversitetet

967 222

Ibn Rushd

15 428

Kulturens Bildningsverksamhet

421 863

Medborgarskolan

935 723

NBV

645 728

Sensus

1 248 421

Studiefrämjandet

1 036 236

Studieförbundet Vuxenskolan

923 469

Summa

8 599 998

Medlen fördelas enligt den fördelningsmodell som kulturnämnden beslutade 2020-05-27. Enligt beslut på samma nämndssammanträde ska verksamhet för 2020 inte räknas med i fördelningen av stödet. Folkbildningsrådet har för fördelning av statsbidrag till studieförbund 2022 beslutat undanta även 2021 års verksamhet. Kulturförvaltningen följde 2022 det beslutet. Årets fördelning av stöd till studieförbund bygger därför på den verksamhet som inrapporterats för åren 2018, 2019 och 2022.

Kulturnämnden har gett i uppdrag åt Kulturförvaltningen att kontrollera rimligheten i den verksamhet som förbunden rapporterat in. Inför årets fördelning har respektive förbunds årsmöteshandlingar och verksamheternas utveckling gentemot bidragets storlek granskats och statistik har hämtats från Folkbildningsrådet. Inga ytterligare strykningar har inkommit för åren 2018–2019 eller 2022. Ibn Rushd har under 2022 inte uppnått de 250 studietimmar eller 50 unika deltagare som krävs för att vara berättigade till sitt fulla bidragsanslag för 2023. De beviljades därför halva anslaget enligt bidragsreglerna för studieförbunden. Resterande bidragsandel fördelas ut till de andra studieförbunden.

Sidan publicerades