Idrottshallen Umeå Energi Arena Vind

Umeå Energi Arena Vind är en av de hallar där taken kommer att skottas i vinter.

Skottade tak en förutsättning för öppna idrottshallar

Tre av Umeås idrottshallar har takkonstruktioner som inte klarar den snölast som anges i Boverkets konstruktionsregler. Hallarna det gäller är friidrotts­hallen på Nolia, Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind. I stället för att ge hallarna användningsförbud beslutade byggnadsnämnden om takskottnings­rutiner och löpande kontroller.

– Vi i byggnadsnämnden och fastighetskontoret är helt överens om att säkerheten i hallarna är det viktigaste. Därför var det viktigt att få konstruktörens bedömning att hallarna är helt säkra så länge snölasten understiger de värden som de har räknat fram. Efter dialog med konstruktör och fastighetsägare känner vi oss trygga i att taken skottas på ett sådant sätt att hallarna är säkra att vara i, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Takras i Kiruna startade utredning

Det var efter ett takras på Tarfallahallen i Kiruna 2020 som flera av hallarna i Umeå inspekterades och konstaterades ha samma konstruktion, underspända limträtakstolar. Beslut togs då om att hålla hallarna öppna under förutsättning att en rutin för takskottning för riskkonstruktioner togs fram och följdes. Insatser för att åtgärda hallarna påbörjades och under våren utfördes en fördjupad utredning på hallarna. Den utredningen visade att det fanns ytterligare fel i tak­konstruktionen. Siffror från en ny inspektion från oktober visar att hallarna klarar maxlaster på 72 kilo per kvadratmeter (Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind) och 80 kilo per kvadratmeter (Nolia Friidrottshall) vilket är endast 30–33 procent av normalt tillåten snölast.

Hallar kan behövas stängas med kort varsel

Det kommer att utföras kontinuerliga mätningar av snömängden samt skottning av taken vid behov. Detta kan göra att hallarna stängs med kort varsel för att säkra snöskottning. Hallarna öppnas sedan igen när detta är åtgärdat.

– Det rådande läget tas på största allvar och kontroll och uppföljning av säkerheten blir viktig. Fastighet ska rapportera till byggnadsnämnden som även kommer göra oannonserade kontroller. Om en hall stängs ska en besiktning göras av en konstruktör innan den öppnas igen, säger Ulrik Berg (M), vice ordförande i byggnadsnämnden.

Arbete pågår med att åtgärda hallarna

Fastighet har börjat åtgärda de problem som finns i hallar med underspända limträtakstolar. Arbete pågår med Hippologum samt ishallen Dragonen 1 på Nolia. Dragonen 2 påbörjas när Dragonen 1 är klar. I vilken ordning Friidrottshallen, Sjöfruhallen och Umeå Energi Arena Vind åtgärdas kommer att beslutas i samråd mellan Fastighet, Fritid och Skolan. Prioriteringen baseras bland annat på risken för hallen, hur lång tid som åtgärden tar och hur verksamheterna som nyttjar hallen drabbas.

Mer information

Läs mer om åtgärder för idrottshallarnas takkonstruktioner, frågor och svar på www.umea.se/halltak.

Sidan publicerades