Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Förbättrad lärmiljö för barn i förskolan

Levla Förskola är ett stödmaterial som är tänkt att vara vägledande för förskolepedagoger för att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla barn. Med Levla ska pedagoger få verktyg att kunna hantera situationer och tillgänglighetsanpassa lärmiljön. Detta arbetssätt är något som tillämpats under en längre tid hos några av förskolorna i område öst i Umeå och som gett god effekt.

För cirka två år sedan började man vid några förskolor på Tomtebo i område öst att se över de uppdrag som kom in till specialpedagogen. Det blev då tydligt att de frågor som arbetslagen ville ha hjälp med ofta handlade om enskilda barn där det fanns utmaningar i att delta i förskolans rutiner och aktiviteter. Man påbörjade då arbetet med att utveckla arbetssättet för att göra verksamheterna och lärmiljön tillgänglig för alla barn.

– Vi började titta på vår grundverksamhet. Den ska vara tydlig för både barn och vuxna. De dagliga rutinerna ska ha ett syfte och följas varje dag för att skapa en trygghet för barnen. För att skapa förutsättningar för en god grundverksamhet behövs en lärmiljö som är tillgänglig för alla barn. Vår målsättning är att vi inte ska ha några ärenden till specialpedagog utan att våra miljöer och vår verksamhet är tillgänglig för alla barn hela tiden. Specialpedagogens uppdrag ska huvudsakligen vara att arbeta med förebyggande och främjande insatser, säger Carola Nilsson, rektor på förskolorna Blåkulla, Skattelden och Stråken.

Levla i praktiken

Stödmaterialet i Levla Förskola består av formulär med frågor som hjälper pedagoger att undersöka och utvärdera lärmiljön och barnets kontext. Man utgår från avgränsade situationer som uppstår i verksamheten och lägger fokus på lärmiljö, inte på barn. Stödmaterialet består även av en anpassnings- och åtgärdsbank där olika typer av insatser är beskrivna. Hos dessa förskolor används stödmaterialet som komplement till befintliga dokument där grundverksamheten och tillgänglig lärmiljö planeras. Levla implementeras på förskolorna med vägledning av specialpedagogen.

– I vårt arbete passar Levla in väldigt bra. Det sätter fokus på verksamheten och inte på barnet/barnen och ingår som en del i vårt nuvarande utvecklingsarbete med en tillgänglig lärmiljö för alla barn. Materialet är ytterligare ett stöd för arbetslagen att fortsätta utveckla tillgängligheten i lärmiljön, säger Anna Johansson, specialpedagog, område öst.

– Vi ser också att vårt arbetssätt ger god effekt. Användandet av Levla är ganska nytt och därför är det svårt att i dagsläget se vilken effekt stödmaterialet gett men vi har fått väldigt positiv respons från pedagoger. Vi ser att vi genom detta arbetssätt lägger en god grund för undervisning, säger Linda Nordgren, rektor på förskolorna Kompassen, Teleskopet, Brännan och Tränset.

En tillgänglig lärmiljö

Lärmiljön delas in i fysisk, social och pedagogisk lärmiljö. Den fysiska miljön ska stödja lärandet, därför ska det material som erbjuds ha ett tydligt syfte och vara i lagom mängd. I lokalen finns endast relevant material för att förbättra den visuella miljön och göra det lättare för barnen att koncentrera sig. Den sociala miljön handlar om att alla barn utifrån sina egna förutsättningar ska kunna delta och ta till sig kunskaper. Det är viktigt att skapa aktiviteter som bidrar till kontakt och samspel mellan barn. Till sist handlar den pedagogiska miljön om att pedagogen anpassar metoder och förhållningssätt i undervisningen utifrån barnens behov och förutsättningar så att alla kan delta.

– När man arbetar medvetet med att sätta en god verksamhet, ha en tillgänglig lärmiljö och planerad undervisning så ger det barnen goda förutsättningar till delaktighet och inflytande. Det bidrar i sin tur till hälsa och lärande, säger Anna Johansson.

Vad hoppas ni att Levla kommer bidra till?

– Då vi ser att vårt arbetssätt ger goda resultat är en förhoppning att Levla ska bidra till att utveckla förskolans arbete kring barn i behov av stöd. Det handlar om att vända fokus från barnet till arbetslaget och arbetssätt. Levla är en metod som fungerar som ett stöd men för att få en god effekt krävs att man ser över hela sin verksamhet gällande grundverksamhet och tillgänglighet, säger Carola Nilsson.

– Vi hoppas även att det ska bidra till att relationer hamnar i fokus då arbetet utgår från situationer som uppstår i förskolan. Att det blir ett stöd i processen att kartlägga, analysera, planera och utvärdera insatser. Vi hoppas såklart även att anpassnings- och åtgärdsbanken kan ge nya kunskaper, perspektiv och idéer för hur vi kan utveckla verksamheten, säger Linda Nordgren

Kontakt

Kontakt

Christine Sjövik
specialpedagog
070-614 02 84
christine.sjovik@umea.se

Jessica Kristoffersson
speciallärare
073-073 12 27
jessica.kristoffersson@umea.se

Maria Vernér
psykolog
070-173 62 66
090-16 36 06
maria.verner@umea.se

Vill du veta mer om Levla?

Läs mer på www.umea.se/levlalänk till annan webbplats

Sidan publicerades