Beläggning asfalt

Krav

Vid val av asfalttyp ska generellt ABS användas som slitlager på körbanor på grund av bättre slitagemotstånd.

ABT ska användas generellt som slitlager på gång- och cykelbanor, lokalgator med lite trafik och refuger. För att motverka uttorkning ska förhöjd bindemedelshalt användas för ABT i gångbanor och refuger. I vissa fall kan det även vara en fördel att använda asfalt med förhöjd bindemedelshalt i lokalgator typ villagator. Förhöjd bindemedelshalt anges med ett F efter beläggningstyp, till exempel ABTF.

För att ta upp stora skjuvkrafterna på ytor där tillåtet antal standardaxlar är ≥ 5,0 x 106 eller vid beräknat antal tunga fordon per körfält, ÅDTk,tung > 100 ska ett bindlager läggas.

Bindlager ska även läggas på vägar som större korsningar, cirkulationsplatser och på de busshållplatser som utförs med asfaltbeläggning.

För att motverka uttorkning och stenlossning ska förhöjd bindemedelshalt användas för AG-lager och bindlager som ska trafikeras under en längre period. Stenstorleken för det översta AG-lagret som trafikeras bör vara 16 millimeter, större stenstorlek ska inte användas för att undvika problem med stenlossning.

Beläggning på busshållplatser med lite trafik kan utföras med ”standardbeläggning” av asfalt. Överbyggnaden ska då dimensioneras med ett bindlager. Under bindlagret läggs ett lager med skelett AG. Denna lösning är bara avsedd för busshållplatser med lite trafik. För övriga busshållplatser bör någon form av förstärkning utföras. Förstärkning utförs antingen med ett öppet asfaltslitlager, ABÖ, som tätas med cementslam eller platsgjuten markbetong.

Beräkningar

Vid val av beläggningsmassa ska en beräkning av trafikmängden utföras enligt VVK VÄG. Dessa värden anges sedan i mängdförteckningen.

Riktlinjer

Vid en stor andel tung trafik och/eller utsatta ytor bör ett polymerbitumen användas till slitlagret. Detta anges genom att sätta ett P framför asfaltstypen, till exempel PABS. I vissa fall kan det vara motiverat att använda polymerbitumen i bindlager och eventuellt AG-lager.

Ur bullersynpunkt är det att föredra en asfaltmassa med en liten stenstorlek, 8 millimeter. Dock avgör trafikmängden till stor del vilken stenstorlek som ska väljas. Högtrafikerade gator kräver större stenstorlek på grund av slitage.

På cirkulationsplatser, speciellt på de med liten radie har beläggningens motståndskraft mot vridande rörelser stor betydelse. Fundera igenom om det kan behövas någon form av specialbeläggning typ ”rondellmassa”. Om ABS väljs som beläggning kan till exempel extra krav behöva ställas på vidhäftningen och/eller inblandning av polymerer.

Där AG-lagret är ≥ 80 millimeter bör AG-lagrets översta 40-75 millimeter utformas som ett bindlager.

Övrig vägledning kan fås i handboken ”I valet och kvalet” som kan beställas från Sveriges kommuner och regioner.

KOMPLETTERAS MED TEXT OM ÅTERVUNNEN ASFALT!

KOMLETTERAS MED EXEMPEL PÅ BELÄGGNINGSTYPER FÖR GATOR MED OLIKA ÅDT.

Sidansvarig

Erland Jonsson
erland.a.jonsson@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades