Busshållplatserer

Busshållplatser ska byggas enligt Umeå kommuns, Gator och parker, typritningar.

Busshållplatser bör inte placeras i motlut.

Ansvarsfördelning

Väghållaren (Umeå kommun, Trafikverket eller enskild fastighetsägare eller vägförening) är ansvarig för hållplatserna upp till marknivå, det vill säga plattform, ledstråk med mera, inklusive drift och underhåll av dem.

Clear Channel äger och sköter drift av kommunens väderskydd i tätorten till och med 2028. Kommunen äger och sköter drift av väderskydden i kommundelarna och byarna samt utmed de statliga vägarna. Kommunen är också ansvarig för all utrustning på de hållplatser där inomkommunal kollektivtrafik angör, inklusive längs statlig väg. För hållplatser där även regional kollektivtrafik angör delas ansvaret och kostnaderna för utrustningen med Region Västerbotten.

Väderskydd

Vid flytt och val av nya väderskydd kontaktas Gator och parker, Gatudrift. Reklamvitrinen som finns i Clear Channels väderskydd är bygglovspliktiga, vilket innebär att vid flytt av väderskydd till ny plats ska bygglov alltid sökas.

Tekniskt avstånd mellan väderskydd och gång- och cykelbana som leds bakom väderskyddet bör vara 0,75 meter. Där utrymmet är begränsat är det viktigt att hitta den lösning som passar för just den specifika platsen men avståndet bör inte understiga 0,5 meter.

Avvattning

Rännstensbrunnar ska inte placeras inom hållplatsen.

Beläggning och överbyggnad

Ingående dimensionerande faktorer är bland annat vägutformning och antal bussar som trafikerar hållplatsen. Över­byggnaden ska dimensioneras för minst Trafikklass 5 vid trafikering med mer än en busslinje. Asfaltlagertjocklekar erhålls av beläggningsansvarig på Gator och parker.

Förstärkningsåtgärder avgörs i samråd med Gator och parker. Exempel på förstärkningsåtgärder är cementstabiliserad asfalt, platsgjuten betong eller motsvarande. Grävningsbestämmelser för Umeå kommun ska följas vilket innebär att åtgärden ska utföras till närmaste körfältsgräns dock minst 3,5 meter ut från kantsten. Förstärkningens längsgående utbredning ska minst vara 1 meter framför och bakom busshållplatsens totala längd.

Hållplatsens lutning ska vara mindre eller lika med 2 procent.

Beläggning på hållplatsyta och kringliggande ytor

Beläggning av hållplatsyta ska ansluta till väderskyddets betongfundament utan höjdskillnad för bästa tillgänglighet. Anslutning mellan hållplats och angränsande gång- och cykelbanor ska vara hårdgjorda.

Taktila stråk

Se typritning.

Cykelställ vid hållplats

Om cykelställ är aktuellt – efter samråd med Gator och parker – ska varmförzinkade ramställ med minst c/c 900 millimeter med plats för minst fem cyklar väljas. Ytan under ställen ska hårdgöras. När cyklar är parkerade i cykelställen ska det fria utrymmet mot vägbanan vara minst 1,5 meter. Cykelställen får inte skymma reklam i väderskydd, blockera väntyta eller anslutningen till hållplatsen.

Busshållplatser i ytterområden med riktning mot centrum bör utrustas med cykelparkeringsplatser med tak. Detsamma gäller vid övriga busshållplatser där behov finns. Vid planering av cykelställ vid hållplatser kontaktas Gator och parker, Gatudrift.

Hållplatsstolpe

Där väderskydd saknas placeras fundament samt hållplatsstolpe enligt typritning.

Information

Informationstavlor placeras i väderskydd eller på hållplatsstolpe. Elektroniska skyltar placeras inom hållplatsområdet på egen stolpe enligt typritning. Hållplatsens namn ska framgå på väderskydd eller hållplatsskylt.

Kantstöd

Granitkantstöden GF1 ska vara av gradhuggen granit. Dessa ska ha en kantstensvisning på 160 millimeter, med en toleransnivå på ± 5 millimeter.

Betongkantstöd typ D, 160 millimeter.

Se även Gatubyggnad – Kantstenar.

Papperskorg vid busshållplats

Enligt typritning.

Räcken

Räcken vid busshållplats anläggs endast om särskilda skäl föreligger och efter samråd med Gator och parker.

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades