Överbyggnad

Krav

Det är respektive projektörs ansvar att dimensionera överbyggnaden.

En dimensionering av överbyggnaden ska göras oavsett om det handlar om nybyggnad eller ombyggnad.

Vid dimensionering beakta särskilt osäkerhet i terrassens material och kvalitet.

Dimensionering av gator och vägar ska utföras enligt PMS Object (VVK VÄG, VVR VÄG och TK Geo). För platsgjuten betong och prefabricerad betong ska Betong på mark och Beläggning med plattor och marksten av betong, andra upplagan användas.

Överbyggnader med betongmarksten på ytor som trafikeras av Trafikklass 5 och däröver ska dimensioneras enligt Markstensbeläggningar för industriytor – Typfall och rekommendationer.

Vid dimensioneringen ska speciellt uppmärksammas utsatta ytor vid exempelvis avsmalningar, upphöjningar, cirkulationsplatser, busshållplatser och korsningar. Vid dimensionering av överbyggnader i cirkulationsplatser ska hänsyn tas till att trafikmängden är större i cirkulationsplatsen än i anslutande gator. Det är viktigt att beakta situationer där slitaget och belastningen blir extra stor på en liten yta, till exempel då två körfält reduceras till ett vid en gångpassage eller övergångsställe. Belastningen i det kvarvarande körfältet blir större och kan behöva kompensation för trafikökningen samt för risken att få spårbunden trafik, det vill säga trafik som går i exakt samma hjulspår hela tiden.

I det fall de körbara ytorna utformas med olika beläggningsmaterial är det viktigt att spänna in sten- och plattytor eftersom det är vid materialövergångarna som risker för skador på konstruktionen är extra stor.

Träd i hårdgjord yta

För val och placering av träd samt definition av material och utförande för skelettjord, se Park och naturmark - Träd.

Riktlinjer

Utsatta ytor

Handboken Den smala vägen har arbetats fram med anledning av de skador som kan uppkomma på smala körbanor, cirkulationsplatser et cetera.

Då gator smalnas av för att skapa ett trafiksäkert övergångställe bör konstruktionen dimensioneras för 2,5 gånger den tunga trafikens andel. Detta gäller till exempel då gatan smalnas från två körfält till ett eller från fyra körfält till två. Denna åtgärd bör omfatta cirka 50–75 meter på var sida om den avsmalnade ytan.

Cirkulationsplatser

Generellt kan trafiken beräknas enligt följande:

En cirkulationsplats med fyra tillfarter med ungefär samma tillfartstrafik från alla fyra:

  • Den dimensionerande trafikmängden beräknas till 75 procent av den totala tillfartstrafiken eftersom ingen i regel kör mer än 3/4 varv.

En cirkulationsplats med tre tillfarter med ungefär samma tillfartstrafik från alla tre:

  • Den dimensionerande trafikmängden i cirkulationsplatsen beräknas till cirka 65 procent av den totala tillfartstrafiken.

En cirkulationsplats med 3 eller 4 tillfarter där två är klart dominerande trafikmängdsmässigt och den eller de övriga tillför mindre än 20 procent:

  • Den dimensionerande trafikmängden beräknas till cirka 50 procent av den totala tillfartstrafiken.


Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades