Lekplatser

Allmänt

Krav

Svensk standardsamling SS-EN 1176 och SS-EN 1177 för lekplatser, lekutrustning samt Umeå kommuns Umeå kommuns riktlinjer för lekplats och lekmiljöer Öppnas i nytt fönster. ska följas. Då utegym projekteras ska SS-EN 16630:2015 följas. Vid nybyggnation eller större renovering ska lekplatsen, alternativt del av lekplatsen, vara tillgänglighetsanpassad. Tillgänglighetskraven enligt Boverkets föreskrifter ALM 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och HIN 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i enlighet med nya PBL ska uppfyllas. Umeå kommuns lekplatspolicy innebär att alla barn ska ha tillgång till trygga, stimulerande och utvecklande lekmiljöer på parkmark, naturmark och lekplatser. Lekplatsen ska därför ha en funktion som mötesplats och gestaltas för att upplevas som tillgänglig och välkomnande för alla, oavsett ålder, kön eller funktionsförmåga. Gator och parkers benämningar för lekytor ska användas, och projektering anpassas efter dessa definitioner.

Se Riktlinjen för lekplatser Öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer

Vid stadsdelslekplats och äventyrslekplats bör parkeringsmöjligheter för personer med rörelsenedsättning finnas i anslutning till lekplatsen.

Vid äventyrslekplatser bör tillgänglighetsanpassad toalett och skötbord finnas i anslutning till lekplats.

Hänsyn bör tas till miljöaspekter och allergiaspekter vid val av material, växlighet, och utrustning.

Bredd för passage-, frihöjder, svängradier och liknande mått bör anpassas till de arbetsfordon som krävs för fordons­krävande driftåtgärder som exempelvis snöröjningsåtgärder, eventuell sandsopning, sandbyte i sandlådor, byte av belysnings­armaturer (eventuell mastbil), tömning av nedgrävda större sopkärl. Riktmått för passage av arbetsfordon = 2,5 meter för snöröjning/sandbyte/tömning av sopkärl.

Utrustning

Krav

För utrustning på lekplatser ska särskild hänsyn tas till estetik. Utseende, dimension och utformning ska anpassas till platsens och/eller omgivningens övriga gestaltning.

Finns det möjlighet att sitta ner ska minst en möbel vara tillgänglighetsanpassad och det ska vara möjligt att komma intill med rullstol vid minst ett bord.

Belysning ska finnas, grad av belysning beror på lekplatskategori och typ av område/park. Samråds med grönkompetensansvarig på Park.

Papperskorgar ska inte finnas på/intill lek och sittplatser på närområdeslekplatser. Se även Utrustning-papperskorgar/sopkärl.

Brunnar ska vara låsningsbara.

För enbenta, större lekutrustningar ska fundamentet vara åtkomligt för inspektion utan att omkringliggande ytor behöver rivas. Till enbent, större, lekutrustning undviks därför gummiasfalt i direkt anslutning till fundament.

Riktlinjer

Lekutrustning bör kunna användas av många, oavsett funktionsförmåga. Exempel på lämpliga åtgärder för ökad tillgänglighet är; ledstänger vid backe/klätterställningar, ramper i stället för trappsteg, nedsänkta kanter, grepp­vänliga handtag, tillräckligt breda passager, tillgänglighetsanpassad gungsits och bakbord åtkomligt för rullstolsburna.

Skyltar bör vara läsbara från sittande position (rullstol) och lätta att komma intill.

Ytor/Material

Krav

Lekredskapens fallutrymme i enlighet med SS EN 1176-2008 4.2.8.2.5- 4.2.8.6 ska framgå på ritning.

Rullstolsburna (barn och vuxna) ska kunna komma in på lekplatsen och komma intill flertalet lekredskap. Vid upphöjd kant/sarg eller likande ska släpp finnas som möjliggör in- och utpassage av rullstol, gäller inte sandlåda med sittsarg.

Riktlinjer

Avstånd mellan lekutrustning bör vara större än enligt svensk standard föreskrivet fallutrymme, detta för att medge justering på plats och underlätta montering av utrustning. Lämpligt avstånd mellan lekutrustningars fallskyddområden är 60 centimeter. Avstånd mot sarg från lekutrustningars fallutrymme bör vara minst 30 centimeter för att medge nedgutning av sarg utan att försämra stötdämpning inom fallskyddområde.

Vid användning av fallskyddsplattor bör tjockare plattor användas, minst 50 millimeter. Slät undersida underlättar läggning och är att föredra. Plattor bör omges/stödjas av sarg eller sarg läggas under platta genom limning/spikning.

Vid val av gummiasfalt bör ljusa färger undvikas för att minska driftskostnader för städning.

Grusytor eller sandytor bör inte finnas i direkt anslutning till gummiasfalt på grund av mer städning och ökat slitage. Gäller inte intill tillgänglighetsanpassat bakbord.

Flis med storlek på 5–30 millimeter används företrädesvis framför bark som fallskyddsmaterial. Används annan storlek skall den kritiska fallhöjden på det aktuella materialet fastställas genom HIC-provning (se SS-EN 1177:2008). Flis genomgår en biologisk nedbrytning genom bland annat förekomst av svampar och bakterier och därför ska hänsyn tas till var och hur flismaterial inhämtas/förvaras för att minska risken för mögel.

Vid användning av sarg bör stående kubbsarg/palissad undvikas för att minska driftskostnader.

Robinia som träslag i lekutrustning bör användas restriktivt på grund av problem med sprickbildning och flagnade färger.

Växtlighet

Krav

Växter som kan framkalla hudbesvär, har vassa tornar och/eller är upptagna i Giftinformationscentralens växtlista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.; med rubriken som mycket giftiga, ska inte projekteras in på eller i direkt anslutning till lekplatser, förskolor och vid särskilda boenden.

Sidansvarig

Carola Rubinsson
carola.rubinsson@umea.se

Revidering: 2021-11-01

Sidan publicerades