Projektering

En viktig del i Gator och parkers arbete är delaktigheten i stadens utveckling.

Gator och parker har i planprocessen som uppgift att förverkliga de detaljplaner för allmän platsmark (gator, parker, torg), som tas fram. Redan i framtagandet av detaljplanerna tar Gator och parker en aktiv del och lämnar synpunkter på förslagen till nya detaljplaner. När detaljplanerna går till verkställande är Gator och parker ansvarig för detaljprojektering och byggnation av den allmänna platsmarken. Den övergripande planeringen i detaljplaneskedet ger grundläggande förutsättningar för en väl fungerande och trivsam utemiljö. Även detaljprojekteringen har stor påverkan på hur platsen upplevs och används. I den processen är det viktigt att bevaka nya områden som byggs, oavsett det gäller bostads­områden eller allmän platsmark, så de blir trivsamma och upplevs som säkra och trygga.

Umeås offentliga utemiljö fungerar som en naturlig arena för en stor del av stadens samlade aktiviteter. Gator, gång- och cykelbanor, parker och torg är en förutsättning för ett fungerande och trivsam stad. Trafiken ska flyta utan störningar på gator och gång- och cykelbanor liksom den tekniska försörjningen genom kablar och ledningar. Människor ska kunna mötas och knyta kontakter i parker och på torg. Målet är att erbjuda Umeåborna en stad för alla.

Trygghet i det offentliga rummet är en viktig kvalitet för att stärka innebörden; en stad för alla. Trygghet ska därför ägnas uppmärksamhet åt, så att alla oavsett kön, ålder, religion, etnicitet eller läggning vill vistas och känner sig bekväma i utemiljön. Särskild hänsyn ska tas till trygghetsaspekter på platser man inte kan välja bort, platser man måste passera/ta sig till och från som till exempel busshållplatser, vägen till skolan eller arbetet. Trygghet handlar till viss del om belysning men också om att tillgodose aspekter som platsens tydlighet, läsbarhet, överblickbarhet, renhållning, men främst om att skapa gynnsamma förutsättningar för att möjliggöra aktivitet, liv och rörelse på en plats under så stor del av dygnet som möjligt.

Utformningen i varje ny projektering ska stärka och lyfta platsens funktioner. Många trafikregleringar tillkommer eftersom att den geometriska utformningen är otydlig och det blir svårt för trafikanten att veta vad som gäller. Den bästa regleringen är den som inte behövs, en strävan bör därför vara att materialval och utformning ska stödja funktionen av gatan. Att ta tillvara på platsens egenskaper och naturliga förutsättningar ska vara utgångspunkten i utformningen men också att se till platsens placering i staden, dess roll i sammanhanget och helheten ska beaktas. Utformningen ska i första hand hjälpa till att skapa funktioner men också skapa ett socialt och estetiskt mervärde.

I detaljprojekteringen ska också driftfrågor diskuteras och driftens arbetsuppgifter säkerställas så att de är praktiskt genomförbara.

Sidansvarig

Gunnar Teglund
gunnar.teglund@umea.se

Revidering: 2015-12-01

Sidan publicerades