Foto av blåbetong.

Blåbetong avger gammastrålning och radon.

Blåbetong

Lättbetong och gasbetong kallas även blåbetong därför att materialet har en blågrå/blå färg. Blåbetong består av alunskiffer med innehåll av uran som avger gammastrålning och radon. Materialet har använts främst som mellanväggar, men även som bjälklag och bjälklagsfyllning i hus byggda mellan 1929-1975.

Radon är en radioaktiv gas som bildas när radium sönderfaller. Vid sönderfallet kan radonets strålning skada cellerna i luftvägar och lungor. Näst efter tobaksrökning är radon den vanligaste orsaken till lungcancer. Radon i bostäder orsakar cirka 500 lungcancerfall årligen varav 50 bland personer som aldrig varit rökare.

I Umeå finns cirka 300 fastigheter byggda med blåbetong. Kommunen har genomfört en kartläggning av hus byggda av blå lättbetong. På kommunens webbplats www.umea.se/radon kan du söka på de radonmätningar som finns registrerade.

Hantering

Blåbetong ska inte återanvändas till nya byggnader. Den kan återanvändas som fyllnadsmaterial på platser som inte ska bebyggas till exempel i bullervallar och cykelbanor.

Återanvändning måste alltid föregås av en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Blåbetong är inte farligt avfall

  • För omhändertagande, kontakta till exempel Ragn-Sells, Dåva DAC, Allmiljö, Ume Assistance, Stena Recycling eller Suez Recycling. Fler godkända mottagare finns.
  • Privatpersoner kan lämna mindre mängder på kommunens Återvinningscentraler. Vid större mängder hänvisas till privat avfallsentreprenör, se ovan.
Sidan publicerades