Vy över Umeälven uppströms vid Backens kyrka.

Nytt biotopsskyddsområde vid Umeälven

Umeå kommun har bildat sitt första biotopskyddsområde i anslutning till Västra länken vid Umeälven. Två markägare berörs och får en kompensations­ersättning på närmare 1,2 miljoner kronor av Trafikverket för intrånget.

– Det är som ett slags minireservat. Fördelen med ett biotopskyddsområden är att det kan bara bildas för mindre områden och särskilt utpekade naturmiljöer med mycket höga naturvärden, det kräver inte en skötselplan som snabbar på processen men en är ändå ett strikt skydd som ett naturreservat, säger Marlene Olsson, naturvårdare på Umeå kommun.

Umeå kommun är en av de första kommunerna att bilda biotopskyddsområde annars är det oftast Skogsstyrelsen som handlägger skyddet som anmäls till Naturvårdsverket. Biotopskydd kan underlätta vid kompensationsärenden under 20 hektar till markägare. Sedan 2012 kan även kommuner bilda biotopskyddsområden.

 

Det nya biotopsskyddsområdet intill Västra länken i Umeälven.

Det markerade området är det nya biotopskyddsområdet intill Västra länken i Umeälven.

Snabbare kompensation

– Det här är ett bra komplett till Skogsstyrelsens arbete. Vi kan snabba på processerna för att ge kompensation till berörda markägare som vid vägbyggen och likande intrång i värdefull natur som vid Västra länken. Att skapa ett naturreservat är ett mycket starkare skydd men kräver också en omfattande process med synnerliga skäl för att få göra regleringar jämfört med ett biotopskydd, säger Marlene Olsson.

Syftet med biotopskydd

Biotopskyddsområden är biotoper som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter, eller som annars är särskilt skyddsvärda. Genom att skydda sådana naturmiljöer förbättras förutsättningarna för att långsiktigt bevara den biologiska mångfalden. Skyddet bidrar också till att Sverige uppfyller FN:s konvention om biologisk mångfald, samt de nationella miljökvalitetsmål som riksdagen har antagit. Källa: Naturvårdsverket

Sidan publicerades