Moerh jïh snarrah

Träd och buskar

Gævnjome åeksieh maehtieh aaj dåeriesmoerh vaedtsijidie jïh trafihkantijidie darjodh. Dan gaavhtan datne goh gåetien aajhtere tjoerh dah åeksieh destie vaeltedh 2,5 mbijjebe vualkemegeajnoste. Dïhte dan gaavhtan guktie dah vaedtsijh jïh syhkeldæjjide eah edtjieh åeksieh ååredæjjese åadtjodh. Vuajamegeajnoen galka4,6 mfrijjes jolledahkem årrodh. Jis maam akt deahpede juktie dah eah vååjnoeh, eah trafihkensjilth vuejnieh jallh lopmebaalemebijlh laarhkene, dellie dov gien lea gåetien aajhteren dïedte. Tjïelten lea, jis geajnoemaarhken aajhtere, reakta åeksieh tjoehpedh jis dåeriesmoerh destie sjïdtieh.

Sidan publicerades